UCHWAŁA Nr 94/XII/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie :
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Pruchnik dotyczącej przyłączenia przysiółka Węgierka gmina Roźwienica do gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 5a ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr. 142 póz, 1591 z póż. zm./ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miejscowości Pruchnik w sprawie przyłączenia przysiółka Węgierka gmina Roźwienica do gminy Pruchnik w formie zebrania list z podpisami uprawnionych mieszkańców miejscowości Pruchnik.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 3.

Wyniki konsultacji należy podać do wiadomości mieszkańców miejscowości Pruchnik w formie obwieszczeń.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami miejscowości Pruchnik dotyczącej przyłączenia przysiółka Węgierka gmina Roźwienica do gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:27.03.2005 12:15
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak