Zmiany w budżecie gminy na 2003 r.

UCHWAŁA Nr 81/XI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 października 2003 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy na 2003 r.

Działająca na podstawie art 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 204.075
   
w tym:

 1. dobrowolne wpłaty na budowę wodociągu na terenie gminy 50.000
 2. środki pochodzące z refundacji dokonywanej przez Urząd Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach różnych prac 100.000
 3. darowizny otrzymane na rajd rowerowy 1.800
 4. nagroda pieniężna dla Przedszkola Samorządowego w Pmchniku 1.000
 5. środki pochodzące z programu Aktywizacji Obszarów wiejskich na docieplenie placówki oświatowej 51.275

2. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 355.871
    w tym:

 1. środki pochodzące z programu SAPARD
 2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Szczegóły zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 293.804
w tym:

 • zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu 1.000
 • utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 10.000
 • utrzymanie oczyszczalni ścieków 5.000
 • utrzymanie wodociągów 10.000
 • oświetlenie uliczne 10.000
 • remont budynków komunalnych 5.929
 • zakup komputerów do szkół 35.600
 • remont budynków oświatowych 51.275
 • rozbudowa Urzędu Gminy Pruchnik 30.000
 • remont dróg gminnych 135.000

§ 3.

Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 445.600
w tym:

 • wodociągowanie w miejscowości Jodłówka 410.000
 • utrzymanie oddziałów przedszkolnych 35.600

Szczegóły zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 5.

Uchwała ma zastosowanie do roku budżetowego 2003 r


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 81/XI/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 października 2003 r.

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

-

-

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

50.000

55.871

-

40002

-

Dostarczanie wody

50.000

55.871

-

-

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

50.000

-

-

-

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

-

55.871

750

-

-

Administracja publiczna

100.000

-

-

75023

-

Urzędy gmin

100.000

-

-

-

097

Wpływy z różnych dochodów

100.000

-

756

-

-

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

-

300.000

-

75616

-

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

-

300.000

-

-

031

Podatek od nieruchomości

-

300.000

801

-

-

Oświata i wychowanie

51.275

-

-

80101

-

Szkoły podstawowe

52.275

-

-

-

629

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

51.275

-

854

-

-

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.000

-

-

85404

-

Przedszkola

1.000

-

-

-

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.000

-

926

-

-

Kultura fizyczna i sport

1.800

-

-

92605

-

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.800

-

-

-

096

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

1.800

-

Razem:

204.075

355.871


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 81/XI/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 14 października 2003 r.

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

.

.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

10.000

410.000

.

40992

.

Dostarczanie -wody

10.000

410.000

.

.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

410.000

.

.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000

-

.

.

4260

Zakup energii

5.000

-

600

.

.

Transport i łączność

135.000

-

.

69916

.

Drogi publiczne gminne

135.000

-

.

.

4270

Zakup usług remontowych

135.000

-

700

.

.

Gospodarka mieszkaniowa

5.929

-

.

70005

.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.929

-

.

.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.929

-

.

.

4260

Zakup energii

2.000

-

750

.

.

Administracja publiczna

30.000

-

.

75023

.

Urzędy gmin

30.000

-

.

.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

-

754

.

.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

10.000

-

.

75412

.

Ochotnicze straże pożarne

10.000

-

.

.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.000

-

.

.

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

-

801

.

.

Oświata i wychowanie

86.875

35.600

.

80101

.

Szkoły podstawowe

86.875

-

.

.

6060

Zakup na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

35.600

-

.

.

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51.275

-

.

89194

.

Przedszkola przy szkołach podstawowych

-

35.600

.

.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

14.600

.

.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

-

17.000

.

.

4410

Podróże służbowe krajowe

-

4.000

854

.

.

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.000

-

.

85494

.

Przedszkola

1.000

-

.

.

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

-

999

.

.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15.000

-

.

99991

.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5.999

-

.

.

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

-

.

.

4260

Zakup energii

2.000

-

.

99915

-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

19.999

-

.

.

4260

Zakup energii

7.000

-

.

.

4270

Zakup usług remontowych

3.000

-

Razem:

293.804

445.600


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2003 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.