Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2004r

UCHWAŁA Nr 82/XI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 października 2003 r. w sprawie :
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2004r.

Działająca na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity /Dz.U.Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U.Nr. 72 poz. 747/ Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Wójta Gminy Pruchnik,a wynikającą z kalkulacji cenę netto 1 m3 wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych oraz opłatę stałą w następujących wysokościach:

1. dla celów bytowych dla ludności:

  • cena wody 1,50
  • cena ścieków 1,80 zł.
  • opłata stała miesięczna 1,50 zł,

2. dla pozostałych odbiorców

  • cena wody 2,82 zł,
  • cena ścieków 4,15
  • opłata stała miesięczna 5

§ 2.

Kalkulację cen i stawek stanowi załącznik Nr. 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pruchniku.

§ 4.

Do wyżej wymienionych cen zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doliczony podatek VAT.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik na 2004r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż