Dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług za wodę oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 83/XI/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 14 października 2003 r. w sprawie :
dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług za wodę oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik.

Działająca na podstawie art. 7 ust. l pkt. 3 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity /Dz.U.Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków /Dz.U. Nr. 72 poz. 747/ Rada Gminy Pruchnik

POSTANAWIA:

§ 1.

Dokonać dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług za wodę oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik w następujących wysokościach:

  1. dopłata do ceny wody dla celów bytowych dla ludności 1,32 zł do 1 m3
  2. dopłata do ceny ścieków dla celów bytowych dla ludności 2,35 zł do 1 m3

§ 2.

Po uwzględnieniu dopłat cena wody do celów bytowych dla ludności na terenie gminy Pruchnik w roku 2004 wynosić będzie 1.50 zł za 1 m3 bez podatku VAT.

§ 3.

Po uwzględnieniu dopłat cena ścieków dla ludności na terenie gminy Pruchnik w roku 2004 wynosić będzie 1,80 zł za 1 m3 bez podatku VAT.

§ 4.

Dopłatę gmina przekaże Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Pruchniku.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2004r.

§ 7.

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Pruchnik.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dopłaty dla I grupy taryfowej odbiorców usług za wodę oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 11:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.