Pruchnik: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie zostało zamieszczone na PORTALU/UZP pod

Numer ogłoszenia: 182994 - 2012; data zamieszczenia: 31.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku , Rynek 1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236116, faks 16 6236125.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu Czas na aktywność w gminie Pruchnik realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: 1. Kursy zawodowe: 1a) kucharz - liczba uczestników - 3 1b) kucharz-kelner-barman - liczba uczestników - 4 1c) sprzedawca z obsługa kas fiskalnych - liczba uczestników - 8 1d) fryzjer - liczba uczestników - 2 1e) cukiernik- liczba uczestników - 1 1 f) krawiec - liczba uczestników - 1 1g) operator koparko-ładowarki - liczba uczestników - 3 1h) operator wózków widłowych - liczba uczestników - 3 Miejsce kursów: Gmina Pruchnik - dopuszcza się przeprowadzenie szkolenia poza Gmina Pruchnik. Ilość uczestników: 25 Ilość godzin: od 1a do 1f 96 godzin dydaktycznych ( w tym 70 godzin praktycznych i 26 teoretycznych), kurs 1 g 202 godziny dydaktyczne, kurs 1 h 70 godzin dydaktycznych Termin realizacji: kursu 1a-1f do 20.07.2012r., natomiast kurs 1g-1h do 30 listopada 2012r. Program kursów obejmuje przygotowanie uczestników projektu do wykonywania poszczególnych zawodów. W trakcie zajęć pkt 1 wykonawca zapewni uczestnikom ciepły posiłek (obiad: I i II danie + kompot/napój) + serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) Wymóg: Przeprowadzenie badań lekarskich potwierdzających brak przeciwwskazań do udziału w poszczególnych kursach. 2. Warsztaty kompetencji społecznych Miejsce szkolenia : Gmina Pruchnik Ilość uczestników: 25 Ilość godzin: 40 godzin lekcyjnych ( 8 h x 5 dni) Termin realizacji: do 30 czerwca 2012r. Instrument ten obejmuje: naukę umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności i umiejętności społecznych. Realizacja warsztatów przyczyni się do zmiany postaw społecznych uczestników, podniesienia poczucia własnej wartości i poprawy asertywności. W trakcie zajęć pkt 2 wykonawca zapewni uczestnikom ciepły posiłek (obiad: I i II danie + kompot/napój) + serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) 3. Poradnictwo i wsparcie indywidualne i grupowe Miejsce szkolenia: na wyjeździe Ilość uczestników - 25 Ilość godzin: 32 godziny lekcyjne (3 dni) Termin realizacji: do 30 listopada 2012r. Instrument ten obejmuje: naukę funkcjonowania w grupie, a także odpowiedzialności za grupę. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, pisania CV, podania o pracę. Udział w treningu pracy ma na celu przygotowanie uczestników projektu do zwiększenia ich aktywności zawodowej, kształtowanie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy. Szkolenie będzie miało charakter wyjazdowy. W tym dodatkowo należy zabezpieczyć opiekę otoczenia uczestników projektu - (5 dzieci* w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat), oraz ubezpieczenie uczestników projektu i ich dzieci. W czasie prowadzonych warsztatów dzieci będą znajdować się pod fachową opieką zapewnioną przez opiekunkę. W trakcie zajęć pkt. 3 wykonawca zapewni uczestnikom pełne wyżywienie tj. śniadanie + obiad ( I i II danie + kompot/napój + kolacja + serwis kawowy (kawa, herbata, woda mineralna lub sok, ciastka, paluszki, itp.) z tym że , w pierwszym dniu bez śniadania a w trzecim dniu bez kolacji. Zamawiający dopuszcza w każdym ze szkoleń do zmniejszenia liczby uczestników maksymalnie do 12% w przypadku wystąpienia siły wyższej której nie można było przewidzieć np. ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.53.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum dwie usługi podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za usługę podobna do objętej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna usługę szkolenia zawodowego lub warsztatów kompetencji społecznych o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000,00, każda usługa, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz ofertą wykaz wykonanych prac podobnych.., sporządzony według propozycji zamawiającego, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie, np. referencje. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr3 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa wraz załącznikiem nr 7 EXCEL, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) oświadczenie według stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w niniejszej umowie, w tym w szczególności dotyczy to , terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: a) W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ, jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy. 2. Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy w sytuacji, gdy: a) Wystąpią niekorzystne warunki pogodowe dla kursu określonego w §1 pkt.4.1g i 4.1h. b) Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej. c) Wykonawca zakończy realizację przedmiotu umowy przed terminem. 3. Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto może nastąpić w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 4. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie: a) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej, niezwłocznie i przed wprowadzeniem zmian. b) Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. c) Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 30( II piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, ul Rynek 1, 37-560 Pruchnik, pokój nr 21( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu PO KL Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Organizacja i przeprowadzenie kursów i szkoleń w ramach projektu „Czas na aktywność w gminie Pruchnik ” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku współfinansowanego z EFS
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:31.05.2012 18:39
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak