Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.

UCHWAŁA Nr 115/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 364 515 zł

w tym:

 • dotacja z WFOŚIGW w Rzeszowie na zadanie:
  Zakup motopompy typu M16/8 dla OSP nr 3 w Pruchniku 15 000 zł
 • darowizna dla SP w Jodłówce na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne 5 000 zł
 • dotacja z Gminy Rożwienica i Rokietnica na dowóz osób niepełnosprawnych 17 000 zł
 • wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu 10 000 zł
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych 20 000 zł
 • subwencja oświatowa 39 971 zł
 • dotacja z PO KL na realizację projektu „ Czas na aktywność w Gminie Pruchnik 257 544 zł

§ 2.

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 78 100 zł

w tym;

 • udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 78 100 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie decyzji MF ST3/4820/2/2012, aneksu do umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-18-075/08-06, oraz decyzji WFOŚiGW (decyzje w załączeniu).

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zwiększa się wydatki z budżetu gminy o kwotę 580 294 zł

w tym;

 • remont wjazdu do budynku remizy OSP w Rzeplinie 10 000 zł
 • budowa altanki obok remizy OSP Nr 3 w Pruchniku 5 000 żł
 • odwodnienie boiska sportowego w Rozborzu Długim 10 000 zł
 • wymiana trybun na stadionie sportowym w Pruchniku 62 000 zł
 • budowa ośrodka zdrowia w Pruchniku 150 000 zł
 • zakup samochodu do dowozu niepełnosprawnych osób dla ŚDS 58 750 zł
 • badania i analizy miejsc zagrożonych osuwiskami 5 000 zł
 • zakup paliwa do samochodu w ŚDS w Pruchniku 17 000 zł
 • wynagrodzenie za prowadzenie dodatkowych zajęć w SP Jodłówka 5 000 zł
 • realizacja przez OPS projektu „ Czas na aktywność w Gminie Pruchnik” 257 544 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 4.

 

Zmniejsza się wydatki z budżetu gminy o kwotę 315 199 zł

w tym:

 • remont dróg gminnych 15 000 zł
 • budowa targowiska w Pruchniku 250 000 zł
 • odsetki od zaciągniętej pożyczki 50 199 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 5.

 

Udziela się dotacji celowej na ochronę przeciwpożarową dla OSP Nr 3 w Pruchniku w kwocie 21 320 zł, z przeznaczeniem na zakup motopompy typu M16/8 dla OSP nr 3 w Pruchniku.

 

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały .

 

§ 6.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 7.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak      


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 115/XV/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22.05.2012

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna , gaz i wodę

10 000

40002

Dostarczanie wody

10 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

10 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

15 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

15 000

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

15 000

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

78 100

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

78 100

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

78 100

758

Różne rozliczenia

59 971

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

39 971

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

39 971

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 000

0920

Pozostałe odsetki

20 000

801

Oświata i wychowanie

5 000

80101

Szkoły podstawowe

5 000

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

5 000

852

Pomoc społeczna

274 544

85203

Ośrodki wsparcia

17 000

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 000

85219

Ośrodki pomocy społecznej

257 544

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

244 595

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

12 949

 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 115/XV/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22.05.2012

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

15 000

60016

Drogi publiczne gminne

15 000

4270

Zakup usług remontowych

15 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

155 000

250 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

155 000

250 000

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

5 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa ośrodka zdrowia

150 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-budowa targowiska

250 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

36 320

75412

Ochotnicze straże pożarne

36 320

4270

Zakup usług remontowych

10 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

21 320

801

Oświata i wychowanie

5 000

80101

Szkoły podstawowe

5 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

852

Pomoc społeczna

363 509

30 215

85203

Ośrodki wsparcia

75 750

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

17 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

58 750

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

30 215

30 215

3110

Świadczenia społeczne

30 215

3119

Świadczenia społeczne

30 215

85219

Ośrodki pomocy społecznej

257 544

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

121 994

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników 

6 458

4047

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3 248

4049

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

172

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

22 413

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 186

4127

Składki na Fundusz Pracy

2 795

4129

Składki na Fundusz Pracy

148

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

1 899

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

101

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

13 241

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

701

4307

Zakup usług pozostałych

71 229

4309

Zakup usług pozostałych

3 771

4417

Podróże służbowe krajowe

4 642

4419

Podróże służbowe krajowe

246

4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 134

4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

166

757

Obsługa długu publicznego

50 199

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50 199

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

50 199

926

Kultura fizyczna

72 000

92601

Obiekty sportowe

72 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 800

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

4 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

62 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 06:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż