Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego.

UCHWAŁA Nr 118/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
zatwierdzenia do realizacji projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Zatwierdza się do realizacji projekt systemowy pt. „Indywidualizacja nuczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
  2. Projekt będzie realizowany przez Gminę Pruchnik w okresie od 01.09.2012 do 31.12.2012 r.
  3.  Całkowita wartość projektu – 214 238,00 zł (100% środki przyznanego dofinansowania).

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do podpisania umowy o dofinansowanie projektu i podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie jego realizacji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie do realizacji projektu systemowego pt. ”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik” zgłaszanego do dofinansowania w ramach Priorytetu IX. Programu Operacyjnego.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.