Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w Gminie Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 120/XV/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 22 maja 2012 r.
w sprawie:
przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w Gminie Pruchnik.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr.142 poz. 1591 z pźn. zmianami ) oraz art.16 a ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.Nr.175 poz.1362 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w Gminie Pruchnik, stanowiącą załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2011 w Gminie Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.05.2012 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż