Pruchnik: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów (objętych pomocą OPS ) dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz dla dzieci z Przedszkola samorządowego w Pruchniku w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.
 Ogłoszenie zostało  opublikowane na PORTALU / UZP :Numer ogłoszenia: 205258 - 2012; data zamieszczenia: 15.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów (objętych pomocą OPS ) dla szkół prowadzonych przez Gminę Pruchnik oraz dla dzieci z Przedszkola samorządowego w Pruchniku w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przygotowanie wydanie i dostarczenie posiłków dla dzieci szkolnych (dofinansowywanych z OPS) w okresie dwóch lat dla 287 osób przez 370 dni. 2. Przygotowanie i wydanie posiłków dla dzieci przedszkolnych (Przedszkole. Samorządowe nr 1 w Pruchniku) w okresie dwóch lat dla 125 osób przez 374 dni i 25 osób przez 82 dni. Zamawiający zastrzega że liczba osób może ulec zmniejszeniu maksymalnie do 20% w przypadku wystąpienia siły wyższej której zamawiający nie mógł przewidzieć. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wszystkie posiłki będą przygotowywane w pomieszczeniach kuchennych w budynku Gimnazjum w Pruchniku, które wyposażone są w podstawowe urządzenia i sprzęt niezbędny do przygotowania posiłków z urządzeniami chłodniczymi, bez naczyń stołowych. Pomieszczenia kuchni zostaną użyczone nieodpłatnie, natomiast zobowiązuje się najemcę do przygotowywania posiłków dla pozostałej młodzieży szkolnej (chętnych) za odpłatnością po kwotach wyłonionych w wyniku postępowania przetargowego. Szczegółowy zakres usług określa załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie stosownych dokumentów przedstawionych przez wykonawcę, tj.: a) Aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innego dokumentu potwierdzającego w sposób wystarczający przedmiotowy wpis (np. decyzja o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej); b) Decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, tj.: w okresie 3 lat przed terminem składania ofert wykonał co najmniej 2 usługi przygotowania i dostarczania posiłków gotowych do placówek oświatowych lub opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci, o wartości każdej usługi co najmniej 50 000 złotych brutto, w okresie nie krótszym niż 3 miesiące świadczenia każdej usługi. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie załączonego do oferty wykazu, określonego w rozdziale V ust 2 pkt 2 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ i załączonych dokumentów potwierdzających, że wymienione w nich usługi zostały wykonane należycie.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że dysponuje, lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji zamówienia, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że dysponuje co najmniej jednym pojazdem do przewozu posiłków spełniającym wymagania do przewozu żywności oraz wymogi sanitarno - higieniczne. Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą zał. nr 7 do siwz wykaz posiadanego sprzętu sporządzony według propozycji Zamawiającego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:co najmniej jedną osobą, która przygotuje jadłospis zgodnie z wymaganiami dotyczącymi posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym (dietetyk, technolog żywienia lub pokrewne wykształcenie) oraz co najmniej jedną osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie przygotowywania posiłków (wykształcenie min. zawodowe na kierunku gastronomicznym). co najmniej jedną osobą konwojent żywności spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego w ofercie stosownego wykazu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ) potwierdzającego, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane wykształcenie w zakresie sporządzania jadłospisu oraz, że co najmniej jedna osoba, która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, posiada wymagane wykształcenie w zakresie przygotowywania posiłków.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku, w tym zakresie i uzna warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr 5 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową -, zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz pkt. 7 wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) W zakresie potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ), że w jego zakładzie przestrzegane są wymagania higieniczne określone w rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych, oraz, że zakład Wykonawcy posiada wdrożone procedury oparte na zasadach HACCP.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę wynagrodzenia, 2) zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 3) zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi, 2) zmniejszenia liczby posiłków. 4. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda zamawiającego. O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 5. Zmniejszenie liczby posiłków dopuszcza się, w przypadku uzasadnionej nieobecności uczniów w szkole lub uzasadnionej nieobecności dzieci w przedszkolu, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmniejszonej liczby wydanych posiłków, nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia określonego w § 5 ust2 pkt2.1 lub 2.1 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalana na podstawie faktycznie zamówionych i wydanych posiłków pomiędzy Wykonawcą a Zmawiającym w imieniu, którego występują: OPS, Dyrektorzy poszczególnych szkół i Dyrektor Przedszkola, Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.). 6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej aneksu, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul. Rynek 1, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przygotowanie, wydanie i dostarczanie ciepłych jednodaniowych posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach prowadzonego dożywiania uczniów (objętych pomocą OPS ) dla szkół prowadzonych przez Gmin
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:15.06.2012 13:41
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:15.06.2012 13:41