Pruchnik: Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych
 Ogłoszenie umieszczono na PORTALU/UZP   Numer ogłoszenia: 244706 - 2012; data zamieszczenia: 10.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2.1 Szczegółowy opis przedmiotu dla Części I Zakup 230 szt. biletów miesięcznych (miesięcznie) na dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pruchnik do placówek oświatowych, w tym; 1 Do Gimnazjum w Pruchniku - Kramarzówka - Pruchnik 91szt. - Osiedle Pruchnik Górny - Pruchnik 45 szt 2 Do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruchniku - Osiedle Pruchnik Górny-Pruchnik 32 szt. 3 Do Szkoły Podstawowej w Kramarzówce - Kramarzówka Obucz - Kramarzówka - 40, - Kramarzówka Dolna - Kramarzówka - 22 Wstępny harmonogram dowozu określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.Dowóz obejmuje 3 trasy przejazdu. Dowóz na godz. 8:00 - kurs 1 - Kramarzówka, kurs 2 - osiedle Pruchnik Górny, kurs 3 Dowóz na godz. 8:45 Kramarzówka Pruchnik Osiedle. Wstępny harmonogram odwozu określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający zastrzega, że ilości biletów wskazane w formularzu szczegółowym zał. nr 5 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację sprzedaży biletów w wielkościach podanych w formularzu szczegółowym i oferty. Zakup biletów dokonywany w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu do 10% w przypadku zmniejszenia się liczby uczniów. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej : Pruchnik Gimnazjum- Kramarzówka oraz uaktualnić obowiązujący rozkład jazdy z ważnością wystawienia nie później niż dnia 29-08-2012 Świadczenie usługi transportowej dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.2 Szczegółowy opis przedmiotu dla Części II Zakup 171 szt. biletów miesięcznych (miesięcznie) na dowóz i odwóz dzieci z terenu Gminy Pruchnik do placówek oświatowych, w tym; 1 Do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku - Jodłówka Parcelacja-Pruchnik 23 szt. - Jodłówka -Pruchnik 1 szt. - Świebodna-Pruchnik 2 szt. - Hawłowice-Pruchnik 22 szt, 2 Do Szkoły Podstawowej w Jodłówce -Jodłówka Pustki - Jodłówka 9 szt. - Jodłówka Parcelacja - Jodłówka -10 3 Do Gimnazjum w Pruchniku - Świebodna - Pruchnik 18 szt - Jodłówka Parcelacja - Pruchnik 13 szt. - Jodłówka - Pruchnik 52 szt. - Hawłowice - Pruchnik 21 szt Wstępny harmonogram dowozu określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. do SIWZ. Dowóz obejmuje 4 trasy przejazdu. Dowóz na godz. 8:00 - I zmiana: kurs 1 - Świebodna , kurs 2 - Jodłówka, kurs 3 - Hawłowice oraz kurs 4 druga zmiana na godz 8:45 Swiebodna -Jodłówka-Jodłówka Parcelacja. Wstępny harmonogram odwozu określono w EXCELU stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający zastrzega, że ilości biletów wskazane w formularzu szczegółowym zał. nr 5 do SIWZ są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację sprzedaży biletów w wielkościach podanych w formularzu szczegółowym i oferty. Zakup biletów dokonywany w trakcie obowiązywania umowy może ulec zmniejszeniu do 10% w przypadku zmniejszenia się liczby uczniów. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym w ramach linii regularnej : Pruchnik Gimnazjum-Świebodna-Jodłówka Pruchnik Gimnazjum-Hawłowice oraz uaktualnić obowiązujący rozkład jazdy z ważnością wystawienia nie później niż dnia 29-08-2012 Świadczenie usługi transportowej dla uczniów z terenu Gminy Pruchnik odbywać się będzie zgodnie z rozkładem jazdy zaakceptowanym przez Zamawiającego. 2.3 Dane wspólne dla obydwu części zamówienia Usługi będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego - art.18 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) - art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póżn. zm.) - § 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32 poz.262 z dnia 26 lutego 2003r. z późniejszymi zmianami) przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na: a) skróceniu godzin nauki, sprawdzianu klas szóstych, egzaminu gimnazjalnego b) odpracowaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę lub innych przyczyn Wykonawca zostaje powiadomiony przez Zamawiającego o zmianie terminu dowozu lub odwozu uczniów. Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w autobusie - odpowiednio dla danej trasy. W przypadku awarii autobusu Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zastępczego środka transportu, w taki sposób aby nie powodował opóźnień czasowych kursu. Wykonawca usługi zobowiązany jest do posiadania umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca zapewnia opiekę nad uczniami w czasie przewozu we własnym zakresie. Dowóz i odwóz uczniów do placówek oświatowych będzie się odbywał na podstawie harmonogramu. Liczba dni nauki szkolnej od 01.09.2012 r. do 27.06.2014 r. - 370 dni ( 370 dni + 6 dodatkowych pełnych kursów poza zajęciami lekcyjnymi- andrzejki, zabawa choinkowa, dyskoteka). Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt: - utrzymywać autobus w należytym porządku i czystości - przestrzegać przepisów BHP i P. Poż. - ubezpieczyć autobus i dzieci na czas przewozów z tytułu szkód, które mogą powstać w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Wykonawca uwzględnia w ofercie przetargowej wszelkie inne koszty związane z realizacją ww. usługi tj. - postoje - dojazd autobusu na miejsce wykonywania faktycznej usługi.Kryterium oceny ofert, terminy, warunki udziału są jednakowe dla obydwu części zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień tj w przypadku zwiększenia się liczby uczniów

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. Nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Szczegółowy wykaz opracowany w EXCELU- zgodnie z rozdziałem X siwz oraz opracowany na podstawie - zał. Nr 5 do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: -zmianę podatku VAT, w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT - zmianę harmonogramu do umowy w przypadku zmiany godz. nauki - zmniejszenie ilości kupowanych biletów do 10% w przypadku zmniejszenia się liczby uczniów - zmianę autobusu i kierowcy w razie awarii, -zmiany omyłek pisarskich - Zamawiający i Wykonawca będą mogli wypowiedzieć zawartą umowę, a następnie odstąpić od jej realizacji, jeżeli druga strona w sposób rażący naruszy postanowienia niniejszej umowy. -zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy na piśmie za wypowiedzeniem, którego okres wynosi jeden miesiąc kalendarzowy, w przypadku, gdy z winy Wykonawcy trzykrotnie wystąpią okoliczności o których mowa § 6 ust. 1 pkt b), c) i d).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowóz i odwóz uczniów z terenu Gminy Pruchnik do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na podstawie zakupionych biletów miesięcznych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:10.07.2012 15:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:10.07.2012 15:31