Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 122/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 643 807 zł

w tym:

 • dotacja z WFOŚiGW w Rzeszowie na zadanie „ Zakup motopompy szlamowej WT30X na potrzeby OSP w Rozborzu Długim’’ w kwocie 4 400 zł
 • dotacja na modernizację – przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Gminie Pruchnik w kwocie 390 000 zł
 • dotacja z Ministerstwa Gospodarki na realizacje zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik” w kwocie 16 000 zł
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 20 000 zł
 • dotacja celowa pozyskana w ramach II osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne RPO WP 2007-2013. 198 407 zł
 • zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 15 000 zł

Powyższe zmiany wprowadza się na podstawie pisma WFOŚIGW .GB.PP.402/030/12-001/0744/12,porozumienia Nr IV/333/P/15095/2020/DIW/12, pisma z PZMiUW w Rzeszowie oraz harmonogramu finansowego dla projektu PSeAP.

 

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

1.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 888 707 zł

   w tym:

 • modernizacja dróg poscaleniowych w kwocie 390 000 zł
 • wykonanie zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pruchnik” w kwocie 20 000 zł
 • dokumentacja na przebudowę ul. Orłowicza, częściowo Leśnej i Długiej 54 000 zł
 • dokumentacja budowlana na budowę Targowiska w Pruchniku 25 000 zł
 • parking w Rozborzu Okrągłym 90 000 zł
 • dokumentacja na parking w Pruchniku 23 200 zł
 • zakup pompy głębinowej 6 200 zł
 • wymiana szafy sterowniczej pompowni wody w Kramarzówce 12 500 zł
 • odwierty próbne w Hawłowicach (8szt.) 25 000 zł
 • budowa sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej 5 000 zł
 • projekt sieci wodociągowej do uzbrojenia działek w Hawłowicach 4 400 zł
 • termomodernizacja remizy w Świebodnej 20 000 zł
 • realizacja projektu PSeAP 198 407 zł
 • zwrot świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych 15 000 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 253 500 zł

    w tym:

 • remont ul. Wałowej w kwocie 54 000 zł
 • remont dróg gminnych 113 200 zł
 • odsetki od zaciągniętej pożyczki 33 200 zł
 • dokumentacja i wykonanie brakującej sieci kanalizacyjnej w Pruchniku i Kramarzówce 53 100 zł

Szczegóły zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 1. Udziela się dotacji w kwocie 4 200 zł, dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Pruchnickiej na realizację zadania pn. Promocja regionu oraz wspieranie kultury fizycznej.
 2. Udziela się dotacji celowej w kwocie 4 400zł dla OSP w Rozborzu Długim, z przeznaczeniem na zakup motopompy szlamowej WT30X .

Szczegóły zawiera zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak         


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 122/XVI/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27.06.2012

Zestawienie dochodów

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

390 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

390 000

2330

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

390 000

150

Przetwórstwo przemysłowe

16 000

15095

Pozostała działalność

16 000

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

16 000

720

Informatyka

198 407

72095

Pozostała działalność

198 407

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

198 407

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 400

75412

 Ochotnicze straże pożarne

4 400

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

4 400

758

Różne rozliczenia

20 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

20 000

0920

Pozostałe odsetki

20 000

852

Pomoc społeczna

15 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15 000

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000

0920

Pozostałe odsetki

5 000

Zestawienie wydatków

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

390 000

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

390 000

4270

Zakup usług remontowych

390 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

53 100

40002

Dostarczanie wody

53 100

4300

Zakup usług pozostałych

29 400

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- budowa sieci wodociągowej przy ul. Spokojnej 5 000 zł

5 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
- zakup pompy głębinowej 6 200 zł
- wymiana szafy sterowniczej pompowni
   wody w Kramarzówce    12 500 zł

18 700

150

Przetwórstwo przemysłowe

20 000

15095

Pozostała działalność

20 000

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

20 000

600

Transport i łączność

54 000

167 200

60016

Drogi publiczne gminne

54 000

167 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokumentacja na przebudowę ul. Orłowicza , częściowo Leśnej i Długiej  

54 000

4270

Zakup usług remontowych

167 200

700

Gospodarka mieszkaniowa

138 200

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

138 200

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokumentacja na budowę targowiska 25 000 zł
-parking w Rozborzu Okrągłym 90 000 zł
- parking w Pruchniku Dolnym 23 200 zł

138 200

720

Informatyka

198 407

72095

Pozostała działalność

198 407

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

198 407

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

24 400

75412

Ochotnicze straże pożarne

24 400

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

4 400

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000

757

Obsługa długu publicznego

33 200

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

33 200

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego

33 200

852

Pomoc społeczna

15 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

15 000

2910

Zwrot dotacji oraz płatności , w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

10 000

4560

Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

5 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

53 100

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

53 100

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
- dokumentacja i wykonanie brakującej sieci kanalizacyjnej  w Pruchniku i Kramarzówce            

53 100

750

Administracja publiczna

4 200

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4 200

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

4 200

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 06:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.