Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2011 rok.

UCHWAŁA Nr 124/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2011 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) oraz art.271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Po zapoznaniu się z:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pruchnik
  2. Sprawozdaniem finansowym
  3. Opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu Burmistrza z wykonania budżetu za 2011
  4. Informacją o stanie mienia gminy Pruchnik
  5. Stanowiskiem komisji rewizyjnej

udziela się absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2011.

 

§ 2.

 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pruchnika za 2011 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż