Zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

UCHWAŁA Nr 126/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie:
zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z poźn. zm./, art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11 a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości /tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 83/

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 70 % od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz Polskiego Związku Wędkarskiego Zarząd Okręgu w Przemyślu działki numer 93/12 w Pruchniku, pod warunkiem jednorazowego uiszczenia opłaty za przekształcenie.

§ 2.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.06.2012 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.