Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej II ...

UCHWAŁA Nr 128/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie:
wystąpienia z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna , Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na zadanie: Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej w miejscowości: Pruchnik, Jodłówka-Parcelacja, Rzeplin, Rozbórz Okrągły oraz upoważnienia Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania na to zadanie.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 8 i art.18 ust.1 i 2 pkt 9 litera „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. w samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 1. Wystąpić z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna , Działania 2.2 Infrastruktura energetyczna na realizację zadania termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej tj.
  • budynek administracyjno-warsztatowy - wartość zadania brutto  626 384,14 zł
  • budynek świetlicy wiejskiej w Jodłówce Parcelacja - wartość zadania brutto 173 420,30 zł
  • budynek świetlicy wiejskiej w Rozborzu Okragły - wartość zadania brutto 177 168,66 zł
  • budynek świetlicy wiejskiej w Rzeplinie - wartość zadania brutto 183 752,87 zł
 2. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na powyższe zadanie w kwocie 1 183 725,97 zł. w rozbiciu na lata 2013 i 2014.
  W 2013 roku w kwocie 678 592,26 zł, z czego własne środki finansowe zapewniające realizację zadań wynosić mają 101 788,84 zł.
  W 2014roku w kwocie 505 133,71 zł, z czego własne środki finansowe zapewniające realizację zadań wynosić mają 75 770,05 zł.

§ 2.

 

Spłata zobowiązań nastąpi z dochodów własnych gminy Pruchnik tj. podatek od nieruchomości i subwencja ogólna.

 

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak           

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej, ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej II ...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2012 06:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.