Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka.

UCHWAŁA Nr 129/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie:
udzielenia Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka.

Działając na podstawie art.250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240) oraz art.10 ust.2 i art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Udzielić pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na realizację następującego zadania; przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka „przez wieś”.

§ 2.

 

Na wykonanie zadań określonych w §1, Gmina zapewni środki w wysokości 75 000 zł (słownie siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ).

 

§ 3.

 

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków, określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Jarosławskim a Gminą Pruchnik.

 

§ 4.

 

Do zawarcia umowy upoważnia się Burmistrza Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak        

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie Powiatowi Jarosławskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kramarzówka.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2012 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.