Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 131/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 33 770 zł

w tym:

 • wynajem pomieszczeń w budynku gimnazjum w Pruchniku 8 000 zł
 • odsetki od środków na rachunkach bankowych 15 000 zł
 • wpłaty mieszkańców za przyłącza kanalizacyjne 8 000 zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat należności dla gminy 2 770 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 2.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 140 772 zł

w tym:

 • udział młodzieży w Finale Krajowej XII Gimnazjady w Białymstoku 3 772 zł
 • remont CO w SP w Jodłówce 28 000 zł
 • dalsze funkcjonowanie dwóch punktów przedszkolnych 33 000 zł
 • adaptacja pomieszczeń na przedszkole 40 000 zł
 • zwiększenie zatrudnienia 1 etat obsługi w przedszkolu 10 000 zł
 • zakup energii i gazu do budynku gimnazjum w Pruchniku 5 000 zł
 • wypłata stypendiów edukacyjnych 15 000 zł
 • dotacja dl a domu kultury na zakup kserokopiarki 6 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 215 682 zł

w tym;

 • opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynków użyteczności publicznej 65 000 zł
 • budowa łącznika przy gimnazjum 100 000 zł
 • dotacja dla domu kultury 40 682 zł
 • zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu w gimnazjum 5 000 zł
 • zmniejszenie zatrudnienia o 0,5 etatu w świetlicy szkolnej 5 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

 1. Udziela się z budżetu gminy dotacje celowe z przeznaczeniem na:
  • dofinansowanie budowy placu zabaw przy remizie strażackiej Nr 3 w Pruchniku w kwocie 10 000 zł
  • modernizację 2-ch zbiorników wodnych , zlokalizowanych na działce nr ew. 93/12 położonej w Pruchniku w kwocie 5 000 zł
 2. Zwiększa się o kwotę 3 680 zł dotację celową na ochronę przeciwpożarową dla OSP Nr 3 w Pruchniku przeznaczonej na zakup motopompy typu M16/8
 3. Udziela się wsparcia finansowego dla policji w kwocie 15 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku posterunku Policji w Pruchniku.
 4. Udziela się pomocy finansowej w kwocie 75 000 zł dla Powiatu Jarosławskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Kramarzówka przez wieś.

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika .

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak       


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 131/XVII/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21.08.2012

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

2 770

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

2 770

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 770

758

Różne rozliczenia

15 000

75814

Różne rozliczenia finansowe

15 000

0920

Pozostałe odsetki

15 000

801

Oświata i wychowanie

8 000

80110

Gimnazja

8 000

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

8 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

8 000

6290

Środki na finansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów ( związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

8 000

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 131/XVII/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21.08.2012

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

600

Transport i łączność

75 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

75 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

75 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

28 680

65 000

75403

Jednostki terenowe Policji

15 000

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

15 000

75412

Ochotnicze straże pożarne

13 680

65 000

6190

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach  zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

10 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

65 000

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

3 680

801

Oświata i wychowanie

129 772

115 000

80101

Szkoły podstawowe

38 000

10 000

4270

Zakup usług remontowych

28 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

10 000

80195

Pozostała działalność

33 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

33 000

80104

Przedszkola

50 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000

4300

Zakup usług pozostałych

19 000

80110

Gimnazja

8 772

105 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

4260

Zakup energii

5 000

4300

Zakup usług pozostałych

3 772

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

100 000

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

15 000

5 000

85401

Świetlice szkolne

5 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5 000

85415

Pomoc materialna dla uczniów

15 000

3240

Stypendia dla uczniów 

15 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6 000

40 682

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

40 682

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

40 682

6140

Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek

6 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

5 000

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2012 07:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.