Zmiana uchwały Nr 128/XX/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PRUCHNIK I/08".

UCHWAŁA Nr 133/XVI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 21 sierpnia 2012 r.
w sprawie:
zmiany uchwały Nr 128/XX/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PRUCHNIK I/08".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, póz. 717 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Zmienia się załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały Nr 128/XX/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „PRUCHNIK I/08”.
  2. Zmienia się obszar opracowania stanowiący powierzchnię około 385 ha, położony w obrębie geodezyjnym Rozbórz Długi oraz Rzeplin określony granicami, oznaczonymi na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Zakres przedmiotowy ustaleń planu wyznaczony będzie zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak     

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana uchwały Nr 128/XX/2008 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "PRUCHNIK I/08".
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.08.2012 07:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż