BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY ( LICYTACJA)

 

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kramarzówce.

 

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 108/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 roku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Działka numer 2428 o powierzchni 0,25 ha objęta Księga Wieczystą 82 334 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 650,00 złotych.
 2. Działka numer 2429 o powierzchni 0,16 ha objęta Księga Wieczystą 82 334 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 150,00 złotych.
 3. Działka numer 2433 o powierzchni 0,43 ha objęta Księga Wieczystą 35 486 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola i pastwisko o średniej klasie bonitacyjnej. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 650,00 złotych.
 4. Działka numer 2453 o powierzchni 0,30 ha objęta Księga Wieczystą 35 486 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedynczą brzozą w wieku 3-5 lat. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 900,00 złotych.
 5. Działka numer 2456 o powierzchni 0,26 ha objęta Księga Wieczystą 82 334 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej porośnięta pojedyncza brzoza w wieku 3-5 lat. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 700,00 złotych.
 6. Działka numer 2462 o powierzchni 0,31 ha objęta Księga Wieczystą 58 183 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedyncza brzozą w wieku 3-5 lat. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 950,00 złotych
 7. Działka numer 2478 o powierzchni 0,29 ha objęta Księga Wieczystą 80 335 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedyncza brzozą i osiką. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 850,00 złotych.
 8. Działka numer 2485 o powierzchni 0,14 ha objęta Księga Wieczystą 80 335 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo - wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050,00 złotych.
 9. Działka numer 2520 o powierzchni 0,23 ha objęta Księga Wieczystą 75 486 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie peryferyjnej wsi Kramarzówka i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- wschodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 550,00 złotych.
 10. Obciążenia nieruchomości – wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.
 11. Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 1110 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 01 października 2012 roku z dopiskiem wadium w wysokości:
  • na działkę nr 2428 - 165,00 zł
  • na działkę nr 2429 - 115,00 zł
  • na działkę nr 2433 - 265,00 zł
  • na działkę nr 2453 - 190,00 zł
  • na działkę nr 2456 - 170,00 zł
  • na działkę nr 2462 - 195,00 zł
  • na działkę nr 2478 - 185,00 zł
  • na działkę nr 2485 - 105,00 zł
  • na działkę nr 2520 - 155,00 zł
   Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.
 12. Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2012 roku o godz 11:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.
 13. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.
 14. Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - oryginalny dowód wpłaty wadium,
 15. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia  nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.
 16. Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
 17. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez  usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.
 18. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.
 19. Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego
 20. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (16) 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych w Kramarzówce.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.09.2012 19:44
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak