BURMISTRZ PRUCHNIKA

OGŁASZA

I NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY (LICYTACJA)

 

na sprzedaż nieruchomości rolnych w Pruchniku.

 

Działając na podstawie art. 28, art. 31, art 37. ust. 1 art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651, ze zmianami) oraz Uchwały Nr 109/XIV/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 20 marca 2012 roku ogłaszam, że z zasobu Gminy Pruchnik przeznaczone zostały n/w nieruchomości do sprzedaży w drodze I przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Działka numer 1260/1 o powierzchni 0,7496 ha objęta Księga Wieczystą 39 918 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- zachodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 700,00 złotych. 
 2. Działka numer 1494/3 o powierzchni 0,0700 ha objęta Księga Wieczystą 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- wschodnim, nie użytkowane pastwisko średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedyncza olszą i wierzbą iwą w wieku 3-5 lat. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650,00 złotych.
 3. Działka numer 1496 o powierzchni 0,1797 ha objęta Księga Wieczystą 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i peryferyjnej Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno - wschodnim, nie użytkowane pastwisko o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedynczą olszą i wierzbą iwą w wieku 3-5 lat. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300,00 złotych.
 4. Działka numer 1498/5 o powierzchni 0,0949 ha objęta Księga Wieczystą 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno- wschodnim, nie użytkowana rola i pastwisko o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięta pojedynczą olszą i wierzbą iwą w wieku 3-5 lat. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800,00 złotych.
 5. Działka numer 1513/9 o powierzchni 0,1356 ha objęta Księga Wieczystą 51 503 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- zachodnim, nie użytkowana rola o średniej klasie bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 050,00 złotych.
 6. Działka numer 1514/1 o powierzchni 0,4690 ha objęta Księga Wieczystą 59 569 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku południowo- wschodnim, nie użytkowane pastwisko o niskiej klasie bonitacyjnej. Działka posiada dostęp do drogi gruntowej.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 950,00 złotych.
 7. Działka numer 1535 o powierzchni 0,3126 ha objęta Księga Wieczystą 68 771 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym, granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno- wschodnim, nie użytkowane pastwisko o średniej klasie bonitacyjnej, porośnięte kępami tarniny. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 850,00 złotych.
 8. Działka numer 1536/3 o powierzchni 0,3064 ha objęta Księga Wieczystą 68 771 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Teren obejmujący działkę nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego a według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pruchnik nieruchomość położona jest w obszarze produkcji rolnej, w strefie pośredniej miasta Pruchnik i Gminy Pruchnik. Działka o kształcie nieforemnym , granicach częściowo zatartych, pochylona w kierunku północno- wschodnim, nie użytkowane pastwisko o średniej klasie bonitacyjnej porośnięta kępami tarniny. Działka nie posiada dostępu do drogi.
  C
  ena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 850,00 złotych.

Obciążenia nieruchomości: wykazane do sprzedaży nieruchomości są wolne od obciążeń.

Warunkiem udziału w przetargu – jest wpłata na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 1110 4450 7605 wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości - podane w niniejszym ogłoszeniu w terminie do dnia 01 października 2012 roku z dopiskiem wadium w wysokości:

 • na działkę nr 1260/1 - 470,00 zł
 • na działkę nr 1494/3 - 65,00 zł
 • na działkę nr 1496 - 130,00 zł
 • na działkę nr 1498/5 - 80,00 zł
 • na działkę nr 1513/9 - 105,00 zł
 • na działkę nr 1514/1 - 295,00 zł
 • na działkę nr 1535 - 185,00 zł
 • na działkę nr 1536/3 - 185,00 zł

Za datę wpływu wadium uważać się będzie datę uznania środków na rachunku Gminy Pruchnik.

 

Czas i miejsce przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 05 października 2012 roku o godz 13:00 w świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku - parter pokój nr 15 według kolejności podanej w ogłoszeniu.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej działki.

 

Przed przystąpieniem do przetargu, każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej: - oryginalny dowód wpłaty wadium,

 

Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości ustalonej w drodze przetargu.

 

Oferent wybrany w wyniku przetargu jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do dokonania wpłaty na wskazane konto Gminy Pruchnik ,jednorazowo całej ceny nabycia nieruchomości pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do umowy notarialnej w miejscu i terminie ustalonym przez sprzedającego.

 

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności ponosi nabywca w całości. Termin i miejsce spisania umowy ustali sprzedający.

 

Osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym oraz granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu. Sprzedający sprzedaje nieruchomości będące przedmiotem przetargu zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz z wypisem z ewidencji gruntów. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku pokój numer 16 telefon (16) 623 61 24 w godzinach pracy Urzędu.

 

Burmistrz Pruchnika
mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnych w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:03.09.2012 19:59
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak