Pruchnik: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Ogłoszenie przekazano na PORTAL/UZP  Numer ogłoszenia: 374884 - 2012; data zamieszczenia: 01.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia w podziale na zadania: Zadanie 1: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, 5) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i z zaburzeniami mowy , 6)zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania humanistyczne uczniów. Zadanie 2: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 3: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 4: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kramarzówce: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych Zadanie 5: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 6 : Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Świebodnej: 1) zakup komputerów przenośnych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych szkół określono w załączniku nr 1 do umowy-formularza cenowego. 3. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 4. Zamawiający wymaga dostaw produktów o właściwych pod względem jakości standardach, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone produkty nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi. 6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 7.Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania środka dydaktycznego o określonych cechach dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Ilekroć w treści SIWZ, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny był podobny pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości - Zamawiający dopuszcza możliwość odchyleń +/-2% w parametrach poszczególnych pomocy dydaktycznych), - charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych o których mowa w Rozdziale V pkt 8 podpkt 6 niniejszej siwz wraz z kartami technicznymi - (jeżeli dotyczy)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 48.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • -warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 100 000,00zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz,; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Formularz cenowy w EXCELU - zgodnie z rozdziałem X siwz oraz opracowany na podstawie zamówień złożonych przez poszczególne Szkoły z terenu Gminy Pruchnik - zał. nr 4 do siwz, składający się z sześciu (6)arkuszy kalkulacyjnych (zadań). 5) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis rozwiązań równoważnych wraz z kartami technicznymi urządzeń- jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku o którym mowa w rozdziale XV siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Zmianę Wykonawcy 3) Zmianę wynagrodzenia, 3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: - w przypadku wniesienia przez wykonawcę/wykonawców, po upływie terminu składania ofert odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Termin wykonania umowy wydłuża się o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia terminu związania ofertą - działanie siły wyższej - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy, w szczególności ze względu na udokumentowaną niezależną od zamawiającego i wykonawcy konieczność ustalenia nowego terminu odbioru max do 7 dni (np. w przypadku uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie lub innych okoliczności których nie można było przewidzieć). - skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku jej wykonania przed terminem. 4. Zmiana Wykonawcy może nastąpić w przypadku - zmiany Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); - zmian podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: - ustawowa zmiana stawki podatku VAT( zmiana podatku VAT i wartości brutto).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:01.10.2012 16:58
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:01.10.2012 16:58