Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD...

UCHWAŁA Nr 75/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD oraz zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9, lit “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, budowy sieci wodociągowej z przyłączami, jednej pompowni wody położonej w miejscowości Jodłówka w ramach PROGRAMU SAPARD, DZIAŁANIE 3: ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH SCHEMAT 3.1 ZAOPATRZENIE GOSPODARSTW WIEJSKICH W WODĘ WRAZ Z UZDATNIANIEM w kwocie 840.000 złotych (osiemset czterdzieści tysięcy złotych) ze środków Unii Europejskiej.

§ 2.

Zabezpieczyć w budżecie gminy na 2004 rok niezbędne środki finansowe zapewniające budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Jodłówka - etap II w kwocie 404.961 złotych (czterysta cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt jeden złotych).

§ 3.

Zaciągnąć w 2003 roku zobowiązania finansowe w kwocie 1.244.961 złotych zapewniające realizację budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Jodłówka, planowanej do finansowania:

  • ze środków określonych w § 1 - w kwocie 840.000 zł.
  • ze środków własnych określonych w § 2 - w kwocie 404.961 zł.

Zrealizować wymienione w § 1 zadania w 2004 roku.

§ 4.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2004 roku z następujących źródeł:

1. Podatków:

  • od nieruchomości
  • rolnego
  • od środków transportowych
  • od spadków i darowizn

2. Wpływów z opłaty skarbowej
3. Subwencji ogólnej
4. Dochodów z majątku gminy

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.