Pruchnik: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik
 Ogłoszenie przesłano na PORTAL/ UZP  Numer ogłoszenia: 387198 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągami tranzytowymi z rur PE z modernizacją pompowni wody w Hawłowicach oraz budowa wodociągu dla mieszkańców ulicy Korzenie w Pruchniku z pompowniami P1 i P2 oraz zbiornikiem wody w oparciu o zatwierdzone projekty budowlano-wykonawcze w tym: A) Budowa zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągiem tranzytowym, w tym: 1)Zbiorniki wody 3x150 m3 w Jodłówce wraz z robotami towarzyszącymi kpl 1 2)Rurociąg Tłoczny z rur PE o fi 225 z pompowni w Hawłowicach do zbiorników wody w Jodłówce mb 5165 3)Rurociąg Tranzytowy- grawitacyjny z rur PE ze zbiorników w Jodłówce do sieci rozdzielczej w Pruchniku mb 2628 4)Roboty na istniejącym wodociągu w Pruchniku kpl 1 5)Modernizacja pompowni w Hawłowicach kpl 1 6)Montaż elementów komunikacji radiowe kpl 1 B) Budowa wodociągu Korzenie w Pruchniku w tym: 1)Pompownia P-1 kpl 1 2)Zbiornik wody 50m3 wraz z robotami towarzyszącymi i pompownia P-2 kpl 1 3)Wodociąg tranzytowy , siec wodociągowa wraz z zasuwami mb 3487 4)Przyłącza wodociągowe z zasuwami mb 417 Szczegółowy zakres robót określono w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 4a, 4b, przedmiar robót oraz dokumentacji projektowej: -Projekt wykonawczy modernizacji istniejącej pompowni wody w Hawłowicach, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągami tranzytowymi Tom I Wodociągów Tranzytowych Hawłowice, Pruchnik, Jodłówka, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągami tranzytowymi Tom II Zbiorników Wody Czystej o poj. 3x150 m3 wraz z instalacjami Dz. Nr ewid. 329,3 w Jodłówce, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągami tranzytowymi Tom Ia Przekroczenia Drogi Wojewódzkiej nr 881 Sokołów-Łańcut-Kańczuga-Żurawica w km 52,176 Wodociągiem Tranzytowym Tłocznym PE fi zew. 225 mm w m-ci Pruchnik pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy wodociągu KORZENIE w Pruchniku Tom I sieci wodociągowej z przyłączami do budynków i na działki w Pruchniku, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy wodociągu KORZENIE w Pruchniku Tom II: Zbiornika wody czystej o poj. 50 m3 wraz z instalacjami na Dz. Nr ewid. 815,5 w Pruchniku, Pompowni wody P-1 na Dz. Nr ewid. 729,11 oraz Pompowni P-2 na Dz. Nr ewid. 815,5 w Pruchniku, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy wodociągu KORZENIE w Pruchniku rurociągów odprowadzających wodę: z dna pompowni P1, z dna pompowni P2 oraz spust i przelew wody ze zbiornika w Pruchniku, Gmina Pruchnik, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. -Projekt budowlano- wykonawczy elektryczny Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane wyroby, materiały, urządzenia i technologie będą spełniały te same normy, parametry, standardy oraz zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych o których mowa w Rozdziale V pkt 8 podpkt 5 niniejszej siwz wraz z kartami technicznymi.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.11.00-6, 45.23.21.00-3, 45.23.21.50-8, 45.23.21.52-2, 45.23.21.54-6, 45.31.53.00-1, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 80 000 zł (słownie osiemdziesiąt tysięcy złotych) w terminie do dnia 24-10-2012r, do godziny 10:00. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: zadanie z zakresu budowy lub przebudowy sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż fi 160,co najmniej 5 km w tym co najmniej 1 km z rur PE (zgrzewanych metodą elektrooporową), co najmniej 1 Pompowni oraz co najmniej 2 zbiorników wyrównawczych minimum o pojemności V-100m3 każdy wykonanych w technologii określonej w projekcie. (ocena na podstawie złożonego przez Wykonawcę załącznika nr 10 do siwz). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk: a) Kierownik robót w specjalności sanitarnej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych;- co najmniej 5 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi-sanitarnymi b) Kierownik budowy Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; -co najmniej 3 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi. c) Kierownik robót w specjalności elektrycznej Wymagane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe: -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;- co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie kierowania robotami budowlanymi- elektrycznymi. Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. (ocena na podstawie złożonych przez wykonawcę załączników nr 11 i 5 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że Posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 1 500 000,00zł Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz,; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej - zgodnie z rozdziałem X siwz oraz opracowany na podstawie przedmiaru robot - zał. nr 4 do siwz i STWiOR stanowiący załącznik nr 8 A 5 oraz 8 B 4 do siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 5) W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis rozwiązań równoważnych wraz z kartami technicznymi urządzeń- jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku o którym mowa w rozdziale XV siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 6) Harmonogram robót zał nr 9 do siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Zmianę wynagrodzenia, 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy. 4) Zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego. 3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: 1) Wystąpi zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego określonego w §16 ust. 6 2) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych przez okresie co najmniej 7 dni roboczych następujących po sobie i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 4) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 5) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy, 6) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na termin zakończenia zadania, 7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 4. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na roboty budowlane, 2) Zmniejszenia zakresu rzeczowego umowy. 3) Wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa podkarpackiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r-g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa podkarpackiego publikowane w wydawnictwie Secocendbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu obowiązujące w województwie podkarpackim. W przypadku robót, dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego, 4) Zajdzie konieczność, w trakcie wykonywania robót budowlanych, wykonania prac w ilości przekraczającej wielkość przyjętą w kosztorysie ofertowym. Wartość tych robót zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym, przy rozliczeniu końcowym umowy. Wykonawca nie może odmówić wykonania robót wymienionych w pkt 3) i 4). 5. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgoda zamawiającego. O zmianie personelu Zamawiającego, Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 6. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia dopuszcza się , gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie leży w interesie Zamawiającego, z jednoczesnym proporcjonalnym do zmienionego zakresu zamówienia zmniejszenie wynagrodzenia określonego kwotą kosztorysową w §10 ust. 2 niniejszej umowy. Wysokość ostatecznego, zmniejszonego wynagrodzenia, zostanie ustalona na podstawie protokołu zatwierdzonego przez obie strony umowy, na podstawie wyliczenia kosztorysowego udziału zmniejszonego zakresu zamówienia w pierwotnie przyjętym zakresie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Operacja: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata 2007-2013 jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:: Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.10.2012 16:49
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.10.2012 16:49