Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD...

UCHWAŁA Nr 76/X/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 11 września 2003 r. w sprawie :
wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD oraz zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Gminy w budżecie na 2003 rok.

Działająca na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9, lit “e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie zadania inwestycyjnego, przebudowa (modernizacja) drogi gminnej - położonych na działkach Nr 4, 2203, 2170 w miejscowości Pruchnik w ramach PROGRAMU SAPARD, DZIAŁANIE 3: ROZWÓJ I POPRAWA INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH SCHEMAT 3.4 DROGI GMINNE I POWIATOWE NA OBSZARACH WIEJSKICH w kwocie 399.345 złotych (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych)

§ 2.

Zabezpieczyć w budżecie gminy na 2004 rok niezbędne środki finansowe zapewniające przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruchnik w kwocie 278.493 złotych (dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote)

§ 3.

Zaciągnąć w 2003 roku zobowiązania finansowe w kwocie 677.838 zł. zapewniające realizację przebudowy (modernizację) drogi gminnej w miejscowości Pruchnik planowanej do finansowania

  1. ze środków określonych w § 1 - w kwocie 399.345 zł.
  2. ze środków własnych określonych w § 2 - w kwocie 278.493 zł.

Zrealizować wymienione w § 1 zadania w 2004 roku.

§ 4.

Spłata zobowiązań nastąpi w 2004 roku z następujących źródeł:

1. Podatków:

  • od nieruchomości
  • rolnego
  • od środków transportowych
  • od spadków i darowizn

2. Wpływów z opłaty skarbowej
3. Subwencji ogólnej
4. Dochodów z majątku gminy

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROGRAMU SAPARD...
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż