Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 138/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie:
programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 7 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) i art. 14 ust. 6 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2012 06:55