Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 134/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 216 238 zł

w tym:

 • środki finansowe na dofinansowanie projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik 214 238 zł
 • odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody 2 000 zł

Powyższą zmianę wprowadza się na podstawie zawartej umowy: UDA-POKL.09.01.02-18-052/12-00.

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

 

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 194 552zł

w tym;

 • dotację na realizacje projektu PSeAP 194 552 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały

 

§ 3.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 390 571 zł

w tym:

 • zakup pomocy naukowych do realizacji projektu pn. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik 214 238 zł
 • zakup pompy wodociągowej 6 333 zł
 • remont drogi wewnętrznej na cmentarzu komunalnym 50 000 zł
 • pomoc finansowa dla Powiatu Jarosławskiego 90 000 zł
 • wykonanie odwiertów 30 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały

 

§ 4.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 368 885 zł

w tym:

 • remont dróg gminnych 50 000 zł
 • realizacje projektu PSeAP 228 885 zł
 • wydatki rzeczowe na realizację zadania pn. przebudowa nawierzchni poboczy po przez ich utwardzenie i ułożenie kostki brukowej przy drogach powiatowych na terenie gminy Pruchnik 90 000 zł

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 134/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25.09.2012

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

214 238

85495

Pozostała działalność

214 238

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

182 102

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

32 136

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz i wodę

2 000

40002

Dostarczanie wody

2 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

2 000

720

Informatyka

194 552

72095

Pozostała działalność

194 552

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

194 552

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 134/XVIII/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25.09.2012

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna gaz i wodę

36 333

40002

Dostarczanie wody

36 333

4300

Zakup usług pozostałych

30 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

6 333

600

Transport i łączność

90 000

140 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

90 000

90 000

6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

90 000

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000

60016

Drogi publiczne gminne

50 000

4270

Zakup usług remontowych

50 000

710

Działalność usługowa

50 000

71035

Cmentarze

50 000

4270

Zakup usług remontowych

50 000

720

Informatyka

228 885

72095

Pozostała działalność

228 885

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

194 552

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

34 333

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

214 238

85495

Pozostała działalność

214 238

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

214 238

 Razem

390 571

368 885

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2012 06:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż