Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 135/XVIII/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 25 września 2012 r.
w sprawie:
zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póż. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póz. zm.

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych na zadaniu PSeAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu obywateli do informacji sektora publicznego, poprzez zmniejszenie w budżecie gminy dochodów i wydatków na realizację w/w zadnia, pozyskanych w ramach II osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne RPO WP 2007-2013.

Zadanie powyższe jest przedsięwzięciem – zał. nr 2

 

§ 2.

 

Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 348 354zł, w tym;

  1. w 2013r. do kwoty 348 354 zł

 

§ 3.

 

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.09.2012 06:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż