IZ 271/29/2012                                                                Pruchnik 23-10-2012

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.). Gmina Pruchnik informuje, że postępowanie przetargowe

Remont nawierzchni placu postojowego w Kramarzówce

zostało rozstrzygnięte.

Jako najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

Zakład Drogowy Tadeusz Popek i Syn, Spółka Jawna, Rozbórz Długi 57 A, 37-560 Pruchnik. Powyższa oferta biorąc pod uwagę oceniane kryterium, została uznana za najkorzystniejszą. Zawiera najniższą cenę 39344,01 zł brutto, zdobyła najwyższą liczbę punktów 100, oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Umowa w sprawie w/w zamówienia publicznego może zostać zawarta nie wcześniej niż 29-10-2012 roku.

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

2

Zakład Drogowy Tadeusz Popek
i Syn
Spółka Jawna

Rozbórz Długi 57 A

37-560 Pruchnik

39344,01

brutto

39344,01

-------------- *100= 100

39344,01

100

Pozostałe złożone oferty

Nr oferty

Firma (nazwa, adres wykonawcy, który złożył ofertę

Wartość oferty

Punkty przyznane w kryterium oceny ofert

(kryterium cena 100%)

Ocena

Łączna punktacja

1

Jarosławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A.

37-500 Jarosław

Ul. Poniatowskiego 6

45999,54

brutto

39344,01

-------------- *100= 85,53

45999,54

85,53

Poza wyżej wymienionymi ofertami, nie wpłynęła żadna inna oferta. W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy, nie odrzucono żadnej oferty.

Burmistrza Pruchnika

mgr inż. Wacław Szkoła

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont nawierzchni placu postojowego w Kramarzówce
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:23.10.2012 12:54
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak