Pruchnik: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
 Ogłoszenie przekazano na PORTAL/ UZP Numer ogłoszenia: 440282 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych w branży: sanitarnej, konstrukcyjno-budowlanej i elektrycznej, na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa sieci wodociągowej obejmującej budowę rurociągów tranzytowych, zbiorników wody i pompowni dla Gminy Pruchnik, realizowane w ramach: działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 2.Szczegółowe określenie zakresu rzeczowego zadania podlegającemu nadzorowi zgodnie z przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), obejmuje następujący zakres rzeczowy: A) Budowa zbiorników wody w Jodłówce wraz z wodociągiem tranzytowym, w tym: 1)Zbiorniki wody 3x150 m3 w Jodłówce wraz z robotami towarzyszącymi kpl 1 2)Rurociąg Tłoczny z rur PE o fi 225 z pompowni w Hawłowicach do zbiorników wody w Jodłówce mb 5165 3)Rurociąg Tranzytowy- grawitacyjny z rur PE ze zbiorników w Jodłówce do sieci rozdzielczej w Pruchniku mb 2628 4)Roboty na istniejącym wodociągu w Pruchniku kpl 1 5)Modernizacja pompowni w Hawłowicach kpl 1 6)Montaż elementów komunikacji radiowe kpl 1 B) Budowa wodociągu Korzenie w Pruchniku w tym: 1)Pompownia P-1 kpl 1 2)Zbiornik wody 50m3 wraz z robotami towarzyszącymi i pompownia P-2 kpl 1 3)Wodociąg tranzytowy , siec wodociągowa wraz z zasuwami mb 3487 4)Przyłącza wodociągowe z zasuwami mb 417 Do obowiązków inspektora nadzoru należy: 1.Dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczną i warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą zadania inwestycyjnego i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów; 2.Zakres czynności określonych ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zm. i przepisami wykonawczymi do niej; 3.Kontrolowanie rozliczeń finansowych budowy, w tym: 1.Kontrola prawidłowości wystawiania faktur końcowych, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności z umową zawartą z Wykonawcą, w tym weryfikacja kosztorysów powykonawczych; 2.Sprawdzenie faktur końcowych przekładanych przez Wykonawcę, kwalifikowanie ich do zapłaty i przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty; 3.Sprawdzanie kalkulacji (kosztorysów np. zamiennych) robót; 4.Rozliczenie końcowe inwestycji; 4.Uczestniczenie w przekazaniu placu budowy, odbiorze końcowym, przeglądach gwarancyjnych, spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących przedmiotowego zadania; 5.Sporządzenie protokołu przekazania placu budowy, protokołu odbioru końcowego oraz zgłoszenie do właściwego organu rozpoczęcia i zakończenia robót wraz z przygotowaniem wszystkich wymaganych dokumentów dla tych czynności, a także innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia budowy; 6.Uzgodnienie z Wykonawcą procedur (wzory druków i obieg dokumentów), jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia inwestycji; 7.Weryfikowanie i zatwierdzanie Wykonawcy wszelkich źródeł pozyskiwania materiałów wbudowywanych na podstawie dostarczonych przez Wykonawcę wszelkich dla nich koniecznych prób i testów; 8.Wnioskowanie w sprawie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej; 9.Wnioskowanie o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz; 10.Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiałów, prefabrykatów, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowanie w umowie z Wykonawcą, w dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej; 11.Prowadzenie kontroli bieżącej wytwórni materiałów, prefabrykatów, betonów w celu sprawdzenia zgodności i akceptacji stosownych metod wytworzenia, kontroli sposób składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót 12.Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót; 13.Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i badaniach oraz odbiorach końcowych i przekazywanie ich do użytkowania; 14.Dokonywanie odbioru końcowego - ostatecznego, odbiorów gwarancyjnych; 15.Wydawanie poleceń kierownikowi budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które skutkować mogłyby zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem czy pozwoleniem na budowę; 16.Kontrolowanie ilości i wartości prowadzonych robót oraz potwierdzanie protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem ich miejsca składowania; 17.Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 18.Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji, dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją Projektu do Instytucji Zarządzającej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby; 19.Udział w przeglądach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy; 20.Potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o obowiązujące przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, a także w przepisach BHP i p.poż.; 21.Zlecanie usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu; 22.Kontrolowanie wykonania robót w zakresie zgodności z, specyfikacjami i warunkami Umowy; 23.Organizowanie roboczych narad w zależności od potrzeb; 24.Sprawdzanie wykonanych robót i potwierdzenie ilości wykonanych robót i kwoty do wypłaty; 25.Przyjmowanie, opiniowanie wniosków Wykonawcy robót w sytuacji, kiedy wystąpi konieczność wykonania robót nieprzewidzianych w umowie, warunkujących jednak zakończenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztorysów ofertowych Wykonawcy na powyższy zakres; 26.Sporządzanie protokołów konieczności na roboty dodatkowe i uzupełniające po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego; 27.Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót; 28.Opracowywanie dla Zamawiającego informacji z realizowanego zadania inwestycyjnego; 29.Stwierdzenie zakończenia robót, przeprowadzenie odbioru wewnętrznego robót z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, sporządzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ich usunięcia przez Wykonawcę; 30.Wyznaczenie terminu odbioru końcowego robót i powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanych stron; 31.Dokonanie wraz z Zamawiającym odbioru usunięcia usterek, sporządzenie raportu usunięcia usterek, przedstawienie Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenia zakończenia robót; 32.Wizytowanie placu budowy z odpowiednią częstotliwością, ale nie mniej niż dwa razy w tygodniu; 33.W uzasadnionych przypadkach - niezwłoczne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych bądź zamiennych, przygotowanie do akceptacji Zamawiającego protokołu konieczności ich wykonania oraz sprawdzanie dokumentacji i kosztorysów na te roboty; 34.Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych, zaistniałych problemach, nieprawidłowościach lub zakłóceniach na placu budowy, stwierdzonych wadach w okresie rękojmi, a także w okresie gwarancji oraz poświadczanie ich usunięcia; 35.Pełna dyspozycyjność, na telefon w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Pruchniku, a w razie potrzeby na wezwanie Zamawiającego również w godzinach i dniach wolnych od pracy Urzędu. 36.Udział przeglądach gwarancyjnych robót budowlanych które będą objęte 36 - miesięczną gwarancją. 37.W przypadku wydłużenia terminu realizacji robót z przyczyn, o których mowa w umowie o roboty budowlane, nadzór inwestorski będzie zakończony w zmienionym terminie zakończenia robót budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 04.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować po jednej osobie na każde z wymienionych poniżej stanowisk: 3.1) Inspektor nadzoru robót sanitarnych a) Wymagane kwalifikacje: - wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, - uprawnienia do kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci ,instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych. 3.2) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych a) Wymagane kwalifikacje: - Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, - Uprawnienia do Kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanych . 3.3) Inspektor nadzoru robót elektrycznych a) Wymagane kwalifikacje: -wykształcenie wyższe techniczne lub średnie, -uprawnienia do Kierowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr. 63, poz. 394). Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. (ocena na podstawie złożonych przez wykonawcę załączników nr 7 i 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

8. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz,; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3 Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku jeżeli wystąpią istotne zmiany po stronie Wykonawcy robót inwestycyjnych ( budowlanych), za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia , oraz 2) Zmianę wynagrodzenia. 3) Zmianę kadry przewidzianej do realizacji umowy. 4. Przesunięcie terminu może nastąpić tylko w przypadkach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego a w szczególności : 1) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 2) Wystąpi konieczność wykonania zamówienia uzupełniającego, którego realizacja ma wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 3) W okresie realizacji przedmiotu wystąpią warunki atmosferyczne powodujące wstrzymanie robót budowlanych i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 4) W przypadku nieterminowego przekazania placu budowy przez Zamawiającego, a opóźnienie to ma wpływ na terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) Wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. warunki gruntowo- wodne inne niż w opinii o geotechnicznych warunkach posadowienia, odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu umowy, 6) W przypadku konieczności wykonania dokumentacji zamiennej, gdy czas na jej wykonanie spowoduje wydłużenie terminu realizacji niniejszej umowy., 7) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych. W takim przypadku na wniosek Wykonawcy zostanie ustalony nowy termin wykonania przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: 1) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT na usługi, 2) Wystąpienia robót budowlanych, 3) Rezygnacji z realizacji części robót inwestycyjnych 6. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru lub osób ze składu Zespołu Inspektora nadzoru. W przypadku konieczności zmiany składu Zespołu Inspektora nadzoru zmiana nastąpić może jedynie na osoby posiadające uprawnienia zawodowe oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające uprawnieniom i doświadczeniu osób zamienianych. 7. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie dokonania wskazanej zmiany, b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności itp. 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych w § 12 bez pkt. 4.1 i 4.2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający. Natomiast czynności opisane w §12 pkt 4.1 i 4.2 jeżeli zostaną uznane przez zamawiającego zostaną wprowadzone na podstawie odrębnych umów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2012 godzina 11:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:08.11.2012 15:05
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:08.11.2012 15:05