Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2013 r.

UCHWAŁA Nr 146/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2013 r.

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 i art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) oraz § 5 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U .Nr 127 poz.886 z 2006 roku)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Zatwierdzić przedłożoną przez Urząd Miejski w Pruchniku, a wynikającą z kalkulacji i ustaleń cenę 1m3 wody, ścieków dowożonych lub wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych, opłatę stałą, miesięczną oraz normę zużycia wody i ścieków na osobę przy rozliczeniach ryczałtowych w następujących wysokościach :

 1. grupa taryfowa I - odbiorcy bytowi:
  1. cena wody brutto – 2,60 zł
  2. cena ścieków brutto – 3,00 zł
  3. opłata stała miesięczna brutto – 1,50 zł
 2. grupa taryfowa II - pozostali odbiorcy:
  1. cena wody brutto – 2,60 zł
  2. cena ścieków brutto – 3,00 zł
  3. opłata stała miesięczna brutto – 5,00 zł
 3. ścieki dowożone – cena brutto – 5,50 zł
 4. norma zużycia wody na osobę przy rozliczeniu ryczałtowym za odprowadzane ścieki wynosi 3m3/mc.

§ 2.

Kalkulacja cen za 1m3 zużytej wody i odprowadzonych ścieków oraz stawek opłaty stałej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zatwierdzenie taryf za wodę i odprowadzanie ścieków do kanalizacji na terenie Gminy Pruchnik na 2013 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.