"TRACI MOC" - Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

TRACI MOC - na podstawie Uchwały nr  XIX/127/2016 z dnia 20.07.2016 r.

UCHWAŁA Nr 144/XIX/2012

 

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.

 

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art.10 ust. 1 i art.12 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustala się obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi raz na kwartał bez wezwania w terminie do dnia: 10 styczeń, 10 kwiecień, 10 lipiec, 10 październik.

Opłata o której mowa wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości przelewem na rachunek bankowy Gminy Pruchnik lub gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Terminy, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż