Zaskarżenie rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.06.2003 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 50/VII/2003 z dnia 24 maja 2003 r....

UCHWAŁA Nr 64/IX/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie :
zaskarżenia rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.06.2003 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 50/VII/2003 z dnia 24 maja 2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Pana Tadeusza Brzyskiego.

Działająca na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 200lr Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) Rada Gminy Pruchnik

UICHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Rada Gminy Pruchnik w pełni podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w uchwale Nr 50/VII/2003 z dnia 24.05.2003r w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Pruchnik Pana Tadeusza Brzyskiego wybranego w okręgu wyborczym Nr 2 w miejscowości Jodłówka.

§ 2.

Twierdzenie przez organ nadzoru cyt. “iż Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Brzyskiego naruszyła powołany w podstawie prawnej uchwały przepis art. 190 ust. 1 pkt. 2a i ust. 2 ustawy ordynacja wyborcza do rad gmin, ponieważ w przedmiotowej sprawie nie doszło do naruszenia przez radnego zakazu wynikającego z art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym." zawarte w zdaniu jak wyżej Rada Gminy uznaje za niesłuszne.

Przepis art. 24 f w ocenie rady nie budzi żadnych wątpliwości, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

W świetle tego art. dla Rady Gminy Pruchnik niezrozumiałym jest twierdzenie organu nadzoru cyt. “zdaniem organu nadzoru prowadzenie działalności gospodarczej przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pruchnik z wykorzystaniem mienia stanowiącego własność gminy i będącego jednocześnie wieczystym użytkownikiem gruntu tej gminy nie narusza art. 24 f ustawy samorządowej", które jest zaprzeczeniem treści art. 24 f ustawy samorządowej.

§ 3.

Istotą świadczenia usług przewozowych w zakresie przewozów pasażerskich jest nie tylko korzystanie z pojazdu autobusowego, ale także zatrzymywanie się w oznaczonych miejscach w celu zabierania za odpłatnością pasażerów - tym bardziej, że celem działalności gospodarczej jest zysk, a nie przypadkowe, charytatywne służenie osobom fizycznym usługami transportowymi.

W tym zakresie podzielamy pogląd organu nadzoru dotyczący skutecznego wypowiedzenia umowy dzierżawy przystanków autobusowych.

Bo przecież niezależnie od tego czy będzie to korzystanie umowne czy bezumowne wykorzystanie tego mienia jest faktyczne.

Bez wykorzystania mienia nie było by możliwe prowadzenie działalności gospodarczej polegające na świadczeniu usług przewozowych dla osób fizycznych.

§ 4.

Rada Gminy Pruchnik upoważnia do reprezentowania interesu gminy w tej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym Wójta Gminy Pruchnik jako ustawowego reprezentanta gminy na zewnątrz.

§ 5.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik, z obowiązkiem poinformowania Rady Gminy Pruchnik o rozstrzygnięciu Naczelnego Sądu Administracyjnego na najbliższej Sesji Rady Gminy Pruchnik po odbytej rozprawie.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaskarżenie rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Podkarpackiego z dnia 28.06.2003 r. dotyczącego stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Pruchnik Nr 50/VII/2003 z dnia 24 maja 2003 r....
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.