"TRACI MOC" - Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

UCHWAŁA Nr 143/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art.10 ust. 1 i art.12 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny na terenie Gminy Pruchnik powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §1 ust. 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 6,00 złotych miesięcznie.

§ 2.

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanymi, tj. zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny na terenie Gminy Pruchnik, powstającymi na nieruchomościach zamieszkałych stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w §2 ust. 2.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 10,00 złotych miesięcznie.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"TRACI MOC" - Wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż