"UNIEWAŻNIONA" - Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr 142/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw. z art.10 ust. 1 i art.12 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

.

Określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

  • ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak makulatura, tworzywa, szkło i metale, odpady zielone i popioły oraz odpady zmieszane, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w osobnych urządzeniach tj. pojemnikach lub workach.
  1. Leki, chemikalia, odpady budowlane, baterie, akumulatory, opony, wielkiegabaryty, wielomateriałowe odbierane będą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
  2. Dwukrotne, w ciągu roku kalendarzowego powiadomienie gminy przez podmiot odbierający odpady, o mieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczaniu odpadów komunalnych zmieszanych w urządzeniach do selektywnego zbierania odpadów, będzie skutkowało naliczeniem za ten okres opłaty jak za odpady zmieszane.

§ 2.

 

Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości oraz częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości określa się następująco:

  1. Ustala się, że odpady odbierane będą z częstotliwością dwa razy na miesiąc.
  2. Ilość poszczególnych odpadów określonych w § 1. ust. 1 poza odpadami wielkogabarytowymi i wielomateriałowymi nie może przekraczać jednorazowo pojemności 1m3.
  3. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów niż określono w ust. 2 właściciel jest zobowiązany do zawarcia odrębnej umowy z podmiotem odbierającym odpady, który odbierze te odpady za dodatkową opłatą.

§ 3.

 

Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

  1. leki, chemikalia, baterie, akumulatory, opony, wielkiegabaryty, wielomateriałowe, budowlane odbierane będą od właściciela nieruchomości dwa razy na kwartał.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Rady Gminy w Pruchniku Nr 261/XXXV/ 06 z dnia 23.08.2006 r. zmieniona uchwałą 121/XIX/08 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pruchnik.

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:"UNIEWAŻNIONA" - Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż