Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA Nr 141/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
podatku od nieruchomości.

Działająca na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej w następujących wysokościach:

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,73 zł.
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej - 16,40 zł.
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł.
 4. od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,45 zł
 5. od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej - 3,67 zł
 6. od budowli - 2% ich wartości
 7. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,70 zł
 8. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni - 4,51 zł
 9. od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,21 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr 84/XI/2011z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podatek od nieruchomości
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.