Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

UCHWAŁA Nr 140/XIX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie:
obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

.

Obniża się cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M.P. z dnia 24 października 2012 r. poz. 787 ) z kwoty 75,86 zł za 1 q do kwoty 53,00 zł za 1 q.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 82/XI/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

§ 3.

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika, nadzór nad jej wykonaniem powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pruchniku

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 r.

§ 5.

Treść uchwały winna być podana do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, uchwała zostanie przekazana Radom Sołeckim i Radom Osiedla na terenie Gminy oraz wyłożona do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:31.10.2012 06:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.