Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

UCHWAŁA Nr 65/IX/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie :
przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.

Działająca podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy Komisji Stałych Rady na II półrocze br. stanowiące załącznik Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 65/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

Plan Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pruchnik na II półrocze 2003r.

Lp.

Termin posiedzenia (kontroli)

TEMATYKA

Uwagi i wnioski

1.

Lipiec

Ocena stopnia realizacji budżetu gminy za 1-sze półrocze 2003

-

2.

Sierpień

Kontrola wpłat na wodociąg

-

3.

Wrzesień

Kontrola w zakresie pobierania podatków i opłat lokalnych. Analiza zastosowanych umorzeń

-

4.

Wrzesień

Kontrola w zakresie wykorzystania środków finansowych Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

-

5.

Październik

Kontrola wydatkowanych środków własnych na pomoc społeczną

-

6.

Październik

Analiza zdeponowanych środków finansowych w banku oraz analiza zaciągniętych kredytów i pożyczek

-

7.

Listopad

Dokonanie przeglądu budynków Pożarnych Ochotniczych Straży

-

8.

Listopad

Analiza środków przekazanych na funkcjonowanie służby zdrowia

-

9.

Grudzień

Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2003.

-


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 65/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

Plan Pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pruchnik na II półrocze 2003r.

Lp.

TERMIN MIESIĄC

ZAGADNIENIE

UWAGI-WNIOSKI

1.

Lipiec 15.07.03r.

 1. Przegląd stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków gminy.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja objazdowa.

 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze.
 2. Sprawy bieżące (wodociągi).

-

2.

Sierpień

 1. Wykorzystanie środków finansowych z gminnego funduszu ochrony środowiska.
 2. Przeznaczenie środków na dowóz do szkół.
 3. Analiza zaciągniętych kredytów i przeznaczenie tych środków.
 4. Sprawy bieżące.

Przetargi na dowóz.

3.

Wrzesień

 1. Przegląd oraz zapoznanie się z realizacją budowy gimnazjum w Pruchniku.
 2. Zapoznanie się z wydatkami środków własnych na pomoc społeczną.

Komisja objazdowa.

4.

Październik

 1. Dokonanie przeglądu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dokonanie analizy z wykorzystania środków przeznaczonych na Straż Pożarną.
 2. Sprawy bieżące.

Komisja objazdowa.

 1. Sprawozdanie komisji objazdowej z przeglądu budynków Ochotniczej Straży Pożarnej.
 2. Sprawy bieżące.

-

5.

Listopad

 1. Przygotowanie projektu budżetu gminy na rok 2004.
 2. Sprawy bieżące.

-

 1. Analiza projektu budżetu gminy na rok 2004.
 2. Sprawy bieżące.

-

6.

Grudzień

 1. Przygotowanie projektu budżetu gminy do realizacji i przedstawienie go całej Radzie Gminy.
 2. Sprawy bieżące.

-

 1. Podsumowanie pracy Komisji Budżetowej w roku 2003.
 2. Sprawy bieżące.

-


Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 65/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

Plan Pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia Rady Gminy Pruchnik na II półrocze 2003r.

Lp.

Termin posiedzenia (kontroli)

TEMATYKA

Uwagi i wnioski

1.

lipiec

 • omówienie, wyników rozgrywek piłkarskich. Spotkanie z Prezesami działających w gminie LKS-ów
 • Analiza pracy GCKSiT

-

2.

sierpień

 • Analiza stanu przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego ze szczególnym uwzględnieniem dowozu dzieci
 • Analiza budżetu za I półrocze

-

3.

wrzesień

 • wysłuchanie informacji na temat sytuacji materialno - bytowej rodzin mieszkających w gminie.
 • Sprawy bieżące wg kompetencji

-

4.

październik

 • Spotkanie z sołtysami w celu omówienia prac sołtysów i rad sołeckich na rzecz środowiska
 • Sprawy bieżące wg kompetencji

-

5.

listopad

 • Analiza projektu budżetu gminy na 2004r
 • przegląd szkół - funkcjonowanie ogrzewania

-

6.

grudzień

 • podsumowanie pracy Komisji w 2003r
 • ustalenie planu pracy na 2004r.

-


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie planu pracy Komisji stałych Rady Gminy Pruchnik.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 09:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż