Ogłoszenie przesłano na PORTAL/ UZP Numer ogłoszenia: 468596 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467506 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pruchnik, ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, fax. 16 6236130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
  • W ogłoszeniu jest: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback szt. 1 3. Opis funkcjonalno-techniczny oraz wymagane wyposażenie ( wymagania minimalne samochodu osobowego zawarte są w załączniku nr 6 do siwz, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego : www. pruchnik.bip.info.pl. 4. Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin. a) średnia wartość zużycia energii ( obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 32 [MJ/l]: max 212 MJ/100km, b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych-max 150 g/km c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5) - emisja CO - max 0,5 [g/km], -emisja HC - max 0,05[g/km], -emisja NOx- max 0,18[g/km], -emisja HC+NOx -max 0,23[g/km], -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,005[g/km], Wielkość zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. 5. Okres gwarancji samochodu nie może być krótszy niż: - 24 miesiące na podzespoły pojazdu( bez limitu kilometrów) - 24 miesiące na lakier - 120 miesięcy na perforację nadwozia. 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku stacji obsługi na terenie województwa podkarpackiego...
  • W ogłoszeniu powinno być: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback szt. 1 3. Opis funkcjonalno-techniczny oraz wymagane wyposażenie ( wymagania minimalne samochodu osobowego zawarte są w załączniku nr 6 do siwz, zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego : www. pruchnik.bip.info.pl. 4. Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin. a) średnia wartość zużycia energii ( obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 32 [MJ/l]: max 212 MJ/100km, b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych-max 150 g/km c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5) -emisja CO - max 1,00 [g/km], -emisja THC (HC) - max 0,1[g/km], -emisja NOx- max 0,06[g/km], -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,005[g/km], Wielkość zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych. 5. Okres gwarancji samochodu nie może być krótszy niż: - 24 miesiące na podzespoły pojazdu( bez limitu kilometrów) - 24 miesiące na lakier - 120 miesięcy na perforację nadwozia. 6. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju. Zamawiający nie dopuszcza możliwości braku stacji obsługi na terenie województwa podkarpackiego...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21..

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana ogłoszenia na dostawę samochodu osobowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:23.11.2012 11:31
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:23.11.2012 11:31