IZ 271//36/20012                                                                Pruchnik 2012-11-23

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postepowania nr IZ 271/36/2012 pn Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu hatchback

 

Nr ogłoszenia opublikowany w  BZP nr 467506-2012 z dnia 22-11-2012.

Zmiana ogłoszenia opublikowana  w BZP nr 468596 z dnia 23-11-2012

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.
z 2010r Nr 113   poz. 759) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zał. nr 1 formularza ofertowego i zał nr 6  opis funkcjonalno –techniczny  w następujący sposób:

 

 Zmiana siwz

Rozdział I pkt  15

Było

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

        1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu  hatchback”.

 

nie otwierać przed 30-11-2012 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy;

Otrzymuje brzmienie

15. Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że:

        1)    zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:

Gmina Pruchnik, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, przetarg nieograniczony,

"oferta na „Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu  hatchback”.

 

nie otwierać przed 03-12-2012 do godz. 10:05”  bez nazwy i pieczątki wykonawcy

ROZDZIAŁ XI Składanie i otwarcie ofert

 

Było

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21 w terminie do dnia 30-11-2012r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 30-11-2012r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

Otrzymuje brzmienie

1.      Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. Nr 21 w terminie do dnia 03-12-2012r., do godz. 10:00

5.      Otwarcie ofert odbędzie się w dn. 03-12-2012r, o godz. 10:05 w  świetlicy Urzędu Miejskiego w Pruchniku , pok. nr 15.

ROZDZIAŁ XV Opis przedmiotu zamówienia ust 4

Było

4. Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5  w zakresie  emisji spalin.

                a) średnia wartość zużycia energii ( obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym

                               [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 32 [MJ/l]: max 212 MJ/100km,

                b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla

                               celów badań homologacyjnych—max  150 g/km

                c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5)

                               - emisja CO - max 0,5 [g/km],

                               -emisja HC  - max 0,05[g/km],

                               -emisja NOx- max 0,18[g/km],

                               -emisja HC+NOx –max 0,23[g/km],

                               -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,005[g/km],

  Wielkość zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

 

Otrzymuje brzmienie

4. Samochód musi spełniać wymogi minimum Dyrektywy CEE EURO 5  w zakresie  emisji spalin.

                a) średnia wartość zużycia energii ( obliczona jako iloczyn zużycia paliwa w cyklu mieszanym

                               [l/km] i wartości energetycznej paliwa równej 32 [MJ/l]: max 212 MJ/100km,

                b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla

                               celów badań homologacyjnych—max  150 g/km

                c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5)

                               -emisja CO - max 1,00 [g/km],

                               -emisja THC (HC)  - max 0,1[g/km],

                               -emisja NOx- max 0,06[g/km],

                               -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,005[g/km],

  Wielkość zużycia energii, emisji dwutlenku węgla oraz emisji zanieczyszczeń zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011r w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych.

 

 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy  Dział I ust 2 lit c

 

Było

b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla

                               celów badań homologacyjnych—max  160 g/km

 

c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5)

                               - emisja CO - max 0,5 [g/km],

                               -emisja HC  - max 0,05[g/km],

                               -emisja NOx- max 0,18[g/km],

                               -emisja HC+NOx –max 0,23[g/km],

                               -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,0,005[g/km],

Otrzymuje brzmienie

b) poziom emisji dwutlenku węgla w cyklu mieszanym ( mierzony wg procedury ustalonej dla

                               celów badań homologacyjnych—max  150 g/km

c) dopuszczalne wartości emisji spalin na podstawie świadectwa homologacji (Euro 5)

-emisja CO - max 1,00 [g/km],

                               -emisja THC (HC)  - max 0,1[g/km],

                               -emisja NOx- max 0,06[g/km],

                               -emisja cząstek stałych (PM)- max 0,005[g/km],

 

 Zał nr 6 Opis minimalnych wymagań

 lp 40 litera  d

 

 Było

 Lp 40 d)  NM HC 2  węglowodory

 

Otrzymuje brzmienie

 Lp 40 d)  THC  węglowodory

 

Lp nr 6  rozstaw osi Było

        minimum 1480 mm

 

Otrzymuje brzmienie

        minimum 2600mm

LP nr 3  było

pojemność max 1600cm3

Otrzymuje brzmienie

                Pojemność od 1500-1600 cm3

Dodaje się pkt 3a o treści

Moc minimum 115KM

 

Lp nr 1  ilość osób

Było

          5 osób

 

Otrzymuje brzmienie

LP nr 1 ilość osób/ ilość drzwi

         5 osób / 5drzwi

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiana siwz na dostawę samochodu osobowego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:23.11.2012 12:55
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:23.11.2012 12:55