Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr 67/IX/2003

Rady Gminy Pruchnik z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie :
zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2003 rok.

Działająca podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591/ z późniejszymi zmianami Rada Gminy Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1.  Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 680,00
     w tym:

  • o środki pozabudżetowe, które należy przeznaczyć na bieżące utrzymanie i rozwój SI POMOST w Ośrodku Pomocy Społecznej 680,00

Szczegóły zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

2.  Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 303.680,00
    
w tym:

  • obsługa komputerowa sieci SI POMOST 680,00
  • organizacja zbiórki, transport i utylizacja padłych zwierząt nie objętych dopłatą z budżetu państwa 3.000,00
  • bieżące naprawy dróg gminnych 250.000,00
  • dofinansowanie budowy chodnika w Pruchniku 50.000,00

3.  Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 303.000,00
     w tym:

  • budowa drogi w Pruchniku ul. Szkolna 3000.000,00
  • składki od umów agencyjnych za inkaso podatków 3.000,00

      Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Pruchnik

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2003.


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 67/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

853

-

-

Opieka społeczna

680,00

X

-

85319

-

Ośrodki pomocy społecznej

680,00

X

-

-

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związki gmin), (związki powiatów)samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

680,00

X


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 67/IX/03
Rady Gminy Pruchnik
z dnia 25 lipca 2003 r.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

853

-

-

Opieka społeczna

680

X

-

85319

--

Ośrodki pomocy społecznej

680

X

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

680

X

600

-

-

Transport i Łączność

300.000

300.000

-

60013

-

Drogi publiczne wojewódzkie

50.000

X

-

-

6300

Wydatki na pomoc finansową udzieloną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

50.000

X

-

60016

-

Drogi publiczne i gminne

250.000

300.000

-

-

4210

Zakup materiałów i wyposażenie

100.000

X

-

-

4270

Zakup usług remontowych

150.000

X

-

-

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

X

300.000

750

-

-

Administracja publiczna

X

3.000

-

75047

-

Pobór podatków

X

3.000

-

-

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

X

3.000

900

-

-

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3.000

X

-

90002

-

Gospodarka odpadami

3.000

X

-

-

4300

Zakup usług pozostałych

3.000

X

OGÓŁEM

303.680

303.000


Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2003 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2005 10:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż