Zarządzenie Nr 63/2012

Burmistrza Pruchnika - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Pruchnik

z dnia 29.11.2012

w sprawie: utworzenia formacji obrony cywilnej.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. Nr 461) oraz § 3 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), zarządzam co następuje:

§ 1.

 

Do zapewnienia ochrony ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska naturalnego jak również usuwania ich skutków, tworzy się na terenie Gminy Pruchnik następujące formacje obrony cywilnej:

 1. Drużyna ratownictwa ogólnego (DRO);
 2. Drużyna przeciwpowodziowa (Dr.ppow);
 3. Drużyna porządkowo-ochronna (Dr.po);
 4. Drużyna zabezpieczenia medycznego (Dr.zm);
 5. Drużyna zabezpieczenia transportu (Dr.zt);
 6. Drużyna komunalna (Dr.kom);
 7. Drużyna przeciwpożarowa (Dr.ppoż);

§ 2.

 1. Drużyna ratownictwa ogólnego – jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacyjnych ludności, mienia i zwierząt gospodarskich w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub usuwania jej skutków.
 2. Drużyna przeciwpowodziowa – jest formacją przeznaczoną do udzielania pomocy i ewakuacji ludności, zwierząt gospodarskich i mienia z rejonów zagrożonych zalaniem w wyniku powodzi lub zniszczenia urządzeń hydrobudowlanych.
 3. Drużyna porządkowo – ochronna – jest formacją przeznaczoną do zapewnienia porządku publicznego podczas prowadzenia ewakuacji ludności, akcji ratunkowych oraz podczas zwalczania klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków.
 4. Drużyna zabezpieczenia medycznego – jest formacją przeznaczoną do wzmocnienia funkcjonowania systemu medycznej pomocy doraźnej w czasie pokoju, udzielania pomocy przedmedycznej poszkodowanym na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof naturalnych i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym na terenie Gminy Pruchnik, a także do medycznego zabezpieczenia ewakuacji ludności.
 5. Drużyna zabezpieczenia transportu – jest formacją przeznaczona do zabezpieczenia transportu ewakuowanej ludności, przegrupowań pododdziałów ratowniczych, transportu osób poszkodowanych do szpitali i punktów pomocy medycznej.
 6. Drużyna komunalna – jest formacją przeznaczoną do napraw bieżących, dostarczaniu wody, gazu i innych materiałów do osób poszkodowanych, grzebania zmarłych, jak również odprowadzania ścieków i śmieci z terenu Gminy Pruchnik na wypadek wojny, klęsk żywiołowych oraz katastrof i awarii technicznych o charakterze nadzwyczajnym.
 7. Drużyna przeciwpożarowa – jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań ratowniczych polegających na ochronie i ewakuacji ludności oraz mienia, jak również ograniczania i likwidacji pożarów.

§ 3.

Powołanie do działań formacji obrony cywilnej wyszczególnionych w §1 pkt 1-7 obejmuje wyposażenie w sprzęt oraz szkolenie stanów osobowych.

§ 4.

 1. Komendanta formacji, zastępcę komendanta formacji oraz członków formacji wyznacza Burmistrz Pruchnika;
 2. Karty przydziału osobom, o których mowa w § 1 nadaje i wycofuje Burmistrz Pruchnika.

§ 5.

Zobowiązuję referenta ds. bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych oraz Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Pruchnik do wytypowania osób do formacji obrony cywilnej, o których mowa w § 1.

 

§ 6.

Zadania ogólne drużyn określa załącznik nr 1.

 

Strukturę organizacyjną oraz szczegółowe zadania dla poszczególnych drużyn określają załączniki od 2-9 do niniejszego zarządzenia.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                             

Szef Obrony Cywilnej Gminy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 29 listopada 2012 roku
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.11.2012 20:39
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:06.12.2012 21:01