Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

UCHWAŁA Nr 151/XX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) , art.4 ust.1 pkt1 lit. c, art. 36 ust.1-4, art.37 ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 póżn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z póż. zm)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Pruchnika:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 5 000 zł ( słownie: pięć tysięcy złotych)
  • dodatek funkcyjny w wysokości 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)
  • dodatek specjalny w wysokości 20% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego
  • dodatek za wieloletnia pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 2.

 

Ustala się limit za używanie własnego samochodu osobowego dla celów służbowych dla Burmistrza Pruchnika w wysokości 300 km na terenie Gminy miesięcznie.

 

§ 3.

 

Traci moc Uchwała Nr 15/IV/2011 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 14.02.2011 r. w sprawie  ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pruchniku.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika od dnia 1 grudnia 2012 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Pruchnika.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 06:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż