Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 150/XX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie:
zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na kwotę 274 468

w tym:

 • opłacenie podatku VAT od darowizny drewna 2 600
 • bieżące funkcjonowanie wodociągów 75 000
 • opracowania urbanistyczne podziału działek 3 000
 • utrzymanie cmentarzy komunalnych 20 000
 • bieżące funkcjonowanie UM 46 000
 • bieżące funkcjonowanie straży pożarnej 20 000
 • podatek VAT od usług wodociągowych 30 000
 • podatek VAT od robót kanalizacyjnych 25 000
 • gospodarka nieruchomościami gminnymi 20 500
 • funkcjonowanie placówek oświatowych 27 268
 • zakup usług promujących gminę 5 000
 • remont dróg popowodziowych 100

§ 2.

 

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na kwotę 188 200

w tym;

 • opracowanie dokumentacji na ul. Orłowicza 23 100
 • profilaktyka zdrowotna 9 000
 • dotacja dla domu kultury 23 100
 • opracowanie dokumentacji na kanalizację 40 000
 • budowa zbiornika wyrównawczego 25 000
 • zakupy samochodu osobowego 8 000
 • odsetki od zaciągniętej pożyczki 5 000
 • budowa oświetlenia ulicznego 20 000
 • remont dróg poscaleniowych 25 000
 • funkcjonowanie przedszkola 10 000

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 

Zwiększa się dochody budżetu gminy na kwotę 93 068,20

w tym:

 • środki z WFOŚ i GW na zakup motopompy przez Osp Jodłówka 4 500,20
 • subwencja oświatowa 88 568,00

Szczegóły zawiera zał. Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

 

Udziela się dotacji celowej dla OSP Jodłówka w kwocie 6 800,20 na zakup motopompy szlamowej WT 30X .

 

Szczegóły zawiera zał. Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 150/XX/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29.11.2012

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4 500,20

75412

Ochotnicze straże pożarne

4 500,20

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

4 500,20

758

Różne rozliczenia

88 568,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

88 568,00

2920

88 568,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 150/XX/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29.11.2012

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

25 000,00

01042

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

25 000,00

4270

Zakup usług remontowych

25 000,00

020

Leśnictwo

2 600,00

02001

Gospodarka leśna

2 600,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

2 600,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

405 000,00

325 000,00

40002

Dostarczanie wody

405 000,00

325 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22 000,00

4260

Zakup energii

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

21 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

30 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

325 000,00

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

255 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

45 000,00

600

Transport i łączność

100,00

23 100,00

60016

Drogi publiczne gminne

23 100,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

23 100,00

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

100,00

4270

Zakup usług remontowych

100,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 500,00

30 000,00

70005

Gospodarka gruntami  i nieruchomościami

50 500,00

30 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

4270

Zakup usług remontowych

30 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

4430

Różne opłaty i składki

500,00

710

Działalność usługowa

23 000,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

71035

Cmentarze

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4270

Zakup usług remontowych

14 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

750

Administracja publiczna

56 000,00

13 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

54 000,00

13 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

3 500,00

4100

Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne

2 000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

20 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3 000,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

13 000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

500,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących

1 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

8 000,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

26 800,20

75412

Ochotnicze straże pożarne

26 800,20

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8 000,00

4270

Zakup usług remontowych

10 000,00

6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 

6 800,20

757

Obsługa długu publicznego

5 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów  i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

5 000,00

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

5 000,00

801

Oświata i wychowanie

27 268,00

10 000,00

80101

Szkoły podstawowe

27 268,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 268,00

4260

Zakup energii

20 000,00

80104

Przedszkola

10 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

851

Ochrona zdrowia

9 000,00

85195

Pozostała działalność

9 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

214 238,00

214 238,00

85495

Pozostała działalność

214 238,00

214 238,00

4240

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
i książek

214 238,00

4247

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
i książek

182 102,30

4249

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
i książek

32 135,70

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 000,00

61 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochron wód

26 000,00

41 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

25 000,00

4260

Zakup energii

1 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

40 000,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

20 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

20 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

23 100,00

92109

Domy i ośrodki kultury

23 100,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

23 100,00

926

Kultura fizyczna

800,00

800,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

800,00

800,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

4300

Zakup usług pozostałych

800,00

RAZEM

832 306,20

739 238,00

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 06:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.