Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
 Ogłoszenie przesłano na PORTAL/UZP  Numer ogłoszenia: 525240 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pruchnik , ul. Rynek 1/1, 37-560 Pruchnik, woj. podkarpackie, tel. 16 6236113, faks 16 6236130.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruchnik.bip.info.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, transport i dostarczenie przedmiotu zamówienia w podziale na zadania: Zadanie 1: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pruchniku: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, 4) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć logopedycznych z dziećmi i z zaburzeniami mowy , 5)zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania humanistyczne uczniów. Zadanie 2: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pruchniku: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 3: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 4: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Kramarzówce: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych Zadanie 5: Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Rozborzu Długim: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Zadanie 6 : Doposażenie bazy dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Świebodnej: 1) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 2) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, 3) zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych. Szczegółowy wykaz dostaw dla poszczególnych szkół określono w załączniku nr 1 do umowy-formularza cenowego. 3. Dostarczone produkty muszą być fabrycznie nowe, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 4. Zamawiający wymaga dostaw produktów o właściwych pod względem jakości standardach, bez wad i bez uszkodzeń mechanicznych. 5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone produkty nie spełniają wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi. 6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się: 1) dokonać odbioru wykonanych dostaw, 2) zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane dostawy na podstawie cen jednostkowych skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostkę dostawy, ustalonych dla danej pozycji formularza cenowego. Wykonawca zobowiązany jest do 1) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt dostawy przedmiotu zamówienia, 2) prowadzenia dostaw pojazdem posiadającym aktualne badania techniczne 3) wykonania i przekazania Zamawiającemu niezbędnych atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności CE, certyfikatów bezpieczeństwa, świadectw dopuszczenia do stosowania, kart technicznych lub aprobat technicznych odnośnie dostarczonych materiałów, 4) Zamawiający informuje, iż wskazanie nazw zwyczajowych czy producentów w zamieszczonych elementach opisu przedmiotu zamówienia służy wyłącznie określeniu cech technicznych i jakościowych oraz wynika z konieczności wykorzystania środka dydaktycznego o określonych cechach dla osiągnięcia zamierzonych celów projektu oraz osiągnięcia efektów dydaktyczno-wychowawczych przez uczniów klas I-III szkół podstawowych. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Ilekroć w treści SIWZ, użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych, merytorycznych, cechach użytkowych, jakościowych i funkcjonalnych. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny był podobny pod względem: - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości - Zamawiający dopuszcza możliwość odchyleń +/-2% w parametrach poszczególnych pomocy dydaktycznych), - charakteru użytkowego (tożsamości, funkcji), - charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, wydajność), - parametrów bezpieczeństwa użytkowania. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty opis rozwiązań równoważnych o których mowa w Rozdziale V pkt 8 podpkt 6 niniejszej siwz wraz z kartami technicznymi - (jeżeli dotyczy)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wad

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i uzna warunek , za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr 2 do siwz)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz,; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Formularz cenowy w EXCELU - zgodnie z rozdziałem X siwz oraz opracowany na podstawie zamówień złożonych przez poszczególne Szkoły z terenu Gminy Pruchnik - zał. nr 4 do siwz, składający się z sześciu (6)arkuszy kalkulacyjnych (zadań). 5) w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 6) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: - opis rozwiązań równoważnych wraz z kartami technicznymi urządzeń- jeżeli wykonawca przewiduje ich zastosowanie ( w przypadku o którym mowa w rozdziale XV siwz w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacji określonej w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu zamówienia, 2) Zmianę Wykonawcy, 3) Zmianę wynagrodzenia, 3. Przesunięcie terminu może nastąpić w następujących przypadkach: - w przypadku wniesienia przez wykonawcę/wykonawców, po upływie terminu składania ofert odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Termin wykonania umowy wydłuża się o liczbę dni odpowiadającą okresowi zawieszenia terminu związania ofertą - działanie siły wyższej - wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany terminu/terminów wykonania umowy, w szczególności ze względu na udokumentowaną niezależną od zamawiającego i wykonawcy konieczność ustalenia nowego terminu odbioru max do 7 dni (np. w przypadku uszkodzenia przedmiotu umowy w transporcie lub innych okoliczności których nie można było przewidzieć). - skrócenie terminu wykonania umowy w przypadku jej wykonania przed terminem. 4. Zmiana Wykonawcy może nastąpić w przypadku - zmiany Wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek); - zmian podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę; 5. Zmiana wynagrodzenia nastąpić może w przypadku: - ustawowa zmiana stawki podatku VAT( zmiana podatku VAT i wartości brutto). 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierające istotne okoliczności potwierdzające konieczności zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 - tekst jednolity ze zm.).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pruchnik.bip.info.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.01.2013 godzina 10:00, miejsce: w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pruchniku, 37-560 Pruchnik, ul Rynek 1, pok. nr 21.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pn.: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Elżbieta Barszczak
Data publikacji:21.12.2012 14:02
Informację aktualizował:Elżbieta Barszczak
Data aktualizacji:21.12.2012 14:02