Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.

UCHWAŁA Nr 156/XXI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie: zmian w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok
.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 121 914 zł
    w tym:

 • wpłaty na budowę sieci kanalizacyjnej 9 000 zł
 • opłaty na pobór wody i odprowadzane ścieki 20 343 zł
 • wpłaty za najem lokali 6 000 zł
 • wpływy ze sprzedaży gruntów 1 100 zł
 • uzupełnienie subwencji ogólnej 85 471 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 354 zł
    w tym:

 • dotacja na realizację programu PSeAP 3 354 zł

Szczegóły zawiera zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 106 471 zł
    w tym:

 • wynagrodzenie dla gajowych 3 000 zł
 • opieka nad bezdomnymi psami 1 000 zł
 • wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych 12 000 zł
 • wpłaty na PFRON 5 000 zł
 • podatek VAT od darowizny drewna 5 000 zł
 • zakup energii eklektycznej do sieci wodociągowej 40 000 zł
 • zakup usług pozostałych do sieci kanalizacyjnej 25 000 zł
 • odpis na izby rolnicze 600 zł
 • usługi geodezyjne 14 871 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 354 zł
    w tym:

 • odsetki od zaciągniętej pożyczki 3 000 zł
 • realizacja programu PSeAP 3 354 zł

Szczegóły zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

 1. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 18 443 zł,zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 18 443 zł
 2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 18 443zł, w tym pożyczka długoterminowa na kwotę 18 443 zł, którym źródłem pokrycia będą wolne środki w kwocie 18 443 zł. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 18 443 zł.
 3. Ustala się rozchody na kwotę 162 036zł, w tym spłata rat pożyczki na kwotę 143 593zł, pożyczki (udzielone) na kwotę 18 443zł.
 4. Ustala się okres spłaty udzielonej pożyczki na 2013 rok.
 5. Upoważnia się Burmistrza Pruchnika do udzielenia pożyczki długoterminowej.

§ 4.

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 5.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

 


Załącznik Nr 1
do Uchwała Nr 156/XXI/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27.12.2012

Zestawienie dochodów

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

10 343

40002

Dostarczanie wody

10 343

0830

Wpływy z usług

10 343

700

Gospodarka mieszkaniowa

6 000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

6 000

0750

Dochody z najmu i  dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  oraz innych umów o podobnym charakterze

6 000

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 1 100

720

Informatyka

3 354

72095

Pozostała działalność

3 354

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich

3 354

758

Różne rozliczenia

85 471

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

85 471

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

85 471

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

19 000

0830

Wpływy z usług

10 000

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów( związków powiatu), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł

 9 000

 


Załącznik Nr 2
do Uchwała Nr 156/XXI/2012
Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27.12.2012

Zestawienie wydatków

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota zwiększenia

Kwota zmniejszenia

010

Rolnictwo i łowiectwo

600

01030

Izby rolnicze

600

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych  w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

600

020

Leśnictwo

8 000

02001

Gospodarka leśna

8 000

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 000

4530

Podatek od towarów i usług (VAT)

5 000

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczną, gaz i wodę

40 000

40002

Dostarczanie wody

40 000

4260

Zakup energii

40 000

700

Gospodarka mieszkaniowa

14 871

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

14 871

4300

Zakup usług pozostałych

14 871

710

Działalność usługowa

12 000

71035

Cmentarze

12 000

4300

Zakup usług pozostałych

12 000

720

Informatyka

3 354

72095

Pozostała działalność

3 354

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 354

750

Administracja publiczna

5 000

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

5 000

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

5 000

757

Obsługa długu publicznego

3 000

75702

Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3 000

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

3 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26 000

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

25 000

4300

Zakup usług pozostałych

25 000

90003

Oczyszczanie miast i wsi

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zmiany w budżecie gminy Pruchnik na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2012 06:50

Rejestr zmian dokumentu

pokaż