Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA Nr 158/XXI/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w związku z art.10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.)

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną, przez właściciela nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

§ 2.

 

Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane, takie jak makulatura, tworzywa, szkło, metale, odpady zielone i popioły, odpady wielomateriałowe oraz odpady zebrane nieselektywnie, w każdej ilości, która zostanie umieszczona w osobnych urządzeniach tj. pojemnikach lub workach.

 

§ 3.

 

Leki, chemikalia, odpady budowlane, baterie, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe, odbierane będą do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

 

§ 4.

 

Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych w następujący sposób:

  1. Odpady zbierane w sposób nieselektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością dwa razy w miesiącu.
  2. Odpady zbierane w sposób selektywny będą odbierane wg harmonogramu ustalonego dla danej miejscowości z częstotliwością jeden raz w miesiącu.
  3. Odpady komunalne, takie jak: zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, leki, chemikalia, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, a także odpady wielkogabarytowe odbierane będą jeden raz na kwartał do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania.

§ 5.

 

Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, a także obowiązki właścicieli nieruchomości zostaną określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pruchnik.

 

§ 6.

 

Gminne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone będą przez przedsiębiorcę na zasadach określonych w umowie.

 

§ 7.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 8.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.12.2012 22:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż