Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik

UCHWAŁA Nr 155/XX/2012

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik
.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391) w zw.
z art.10 ust. 1 i art.12 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm )
,

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

  1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pruchnik w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1do niniejszej uchwały.
  2. Deklarację o której mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Miejskim w Pruchniku.

§ 2.

  1. Określa się, iż pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składa się w terminie do 28 lutego 2013 r.
  2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są złożyć do Burmistrza Pruchnika deklarację w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
  3. W przypadku zmiany danych zawartych w złożonej deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Pruchnika nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Pruchnik
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Pruchniku
Informację opublikował:Administrator BIP
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.11.2012 23:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
Brak wpisów w rejestrze.