Działając na podstawie art. 37 ust. 1, art 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2010 roku Nr 102 poz 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku – w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207 poz. 2108),

 

podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik położonej w Pruchniku.

 1. Oznaczenie przedmiotu przetargu: nieruchomość oznaczona jako działka numer 2034/1 o powierzchni 0,0415 ha w Pruchniku przy ulicy Rynek – dzierżawa na okres 10-ciu lat.
 2. Opis nieruchomości: działka położona w centrum Pruchnika z możliwością wykorzystania nieruchomości pod działalność gospodarczą.
 3. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie zagospodarowania Przestrzennego - nieruchomość nie jest objęta planem, Gmina Pruchnik posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – dopuszcza się możliwość zabudowy (tymczasowej) nieruchomości na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.
 4. Cena wywoławcza (czynsz za dzierżawę): 4 150,00 złotych rocznie netto (cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych).
 5. Warunkiem udziału w przetargu: jest wniesienie wadium w oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu wniesienia wadium. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników . W celu stwierdzenia tożsamości oferenci powinni okazać Komisji Przetargowej dokument potwierdzający tożsamość.
 6. Wadium w wysokości 400, - złotych (słownie: czterysta złotych) należy wnieść najpóźniej  do dnia 28 lutego 2013 roku z dopiskiem przetarg – działka 2034/1 na konto Gminy Pruchnik nr 48 1240 2571 1111 1110 4450 7605. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w rachunek.
 7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 04.03.2013 roku o godz 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pruchniku ul. Rynek 1 pokój Nr 15 – świetlica (parter).
 8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 9. Wadium wygrywającego przetarg zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. Wadia pozostałych uczestników zostaną zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – na wskazane przez oferentów rachunki bankowe.
 10. Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany do zapłaty czynszu rocznego w dwóch ratach do dnia 15 maja i 15 września każdego roku kalendarzowego, do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT obowiązujący w dniu zapłaty oraz należnego podatku.
 11. Okres wypowiedzenia umowy: 3 miesiące ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
 13. Burmistrz Pruchnika zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
 14. Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pruchniku Rynek 1 pokój Nr 16 , tel. 16 623 61 24

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłaszenie I przetargu ustnego nieograniczonego (licytację) na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pruchnik położonej w Pruchniku.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:01.02.2013 19:30
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak