UCHWAŁA Nr 164/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: podziału Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
.

Na podstawie art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) oraz art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Dokonuje się podziału gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustala się ich numery i granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Ustalony w § 1 podział na obwody głosowania w przypadku wyborów samorządowych będzie miał zastosowanie od wyborów przeprowadzonych w związku z upływem bieżącej kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 4.

 

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
  3. Od uchwały, wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Przemyślu w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak


Załącznik
do uchwały Nr 164/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku

z dnia 29 stycznia 2013 r

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej
 komisji wyborczej

1.

Sołectwo HAWŁOWICE

Świetlica wiejska w Hawłowicach

2.

Sołectwo JODŁÓWKA

Szkoła Podstawowa w Jodłówce

3.

Sołectwo KRAMARZÓWKA

Szkoła Podstawowa w Kramarzówce

4.

Osiedle PRUCHNIK DOLNY

Osiedle PRUCHNIK GÓRNY – ulice: Akacjowa, Księdza Bronisława Markiewicza od nr 73 do nr 223, Jasna od nr 61 do nr 123

Centrum Kultury Sportu i Turystyki
w Pruchniku

5.

Osiedle PRUCHNIK GÓRNYulice: Księdza Bronisława Markiewicza od nr 224 do końca, Świętego Floriana, Miodowa, Objazdowa, Widokowa

Szkoła Podstawowa w Pruchniku Górnym

6.

Sołectwo ROZBÓRZ DŁUGI

Zespół Szkół w Rozborzu Długim

7.

Sołectwo ŚWIEBODNA

Szkoła Podstawowa w Świebodnej

8.

Sołectwo RZEPLIN

Szkoła Filialna w Rzeplinie

9.

Sołectwo JODŁÓWKA PARCELACJA

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłówce Parcelacji

10.

Sołectwo ROZBÓRZ OKRĄGŁY

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rozborzu Okrągłym

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podział Gminy Pruchnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.01.2013 06:57
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:04.02.2013 20:16