UCHWAŁA Nr 163/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: przyjęcia do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 , w związku z art. 7 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

           

Przyjmuje się do realizacji w latach 2013 -2015 projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 2.

Gmina Pruchnik zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego w wysokości 10,5% ogólnej wartości projektu.

 

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr 129/XX/08 Rady Gminy Pruchnik z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyjęcie do realizacji projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Czas na aktywność w gminie Pruchnik” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.01.2013 06:56
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak