UCHWAŁA Nr 162/XXII/2013

Rady Miejskiej w Pruchniku
z dnia 29 stycznia 2013 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.),

Rada Miejska w Pruchnik

UCHWALA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

 

Harmonogram działań i podział budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

 

Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 finansowane są z budżetu Gminy.

§ 4.

 

Traci moc uchwała Nr 101/XIII/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok.

§ 5.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pruchnika.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Władysław Flak

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator BIP
Data publikacji:29.01.2013 06:55
Informację aktualizował:Administrator BIP
Data aktualizacji:05.02.2013 21:04